Chơi trên trình duyệt
CS-ONLINE.CLUB
Giờ máy chủ: 07 Aug 00:11
Nước  Russia  (299) Canada  (52) Asia  (34) India  (12) USA  (41) Brasil  (104) Germany  (24)
18 Players (121)   Summer Update   Lobby   Training (1)   Pro Servers   Private Servers (144)   Classic (302) Condition Zero (4) CSS (13) Duel (5) Deathmatch (29) Gun Game (52) Hide'n'Seek Meat (6) Death Run AWP (9) Minecraft S.T.A.L.K.E.R. Ukraine Star Wars 35hp (11) Winter Update (11) Grenades (1) Surfing (13) Bender's Rats (16) AIM (3) Russia (3) VIP (10) 16 Players (226) Crazy Game Voice Chat (52)
Thêm  Máy chủ được đánh giá Yêu cầu kỹ năng Chưa đầy Có nguời chơi  
Lưu
Đặt lại bộ lọc
Cash / Perks Máy chủ   Số nguời chơi bằng bộ lọc: 498  ↓ Bản đồ  
Làm mới
   
Classic #122 x18
Russia
18/18 (17 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5589
de_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #123 x18
Russia
18/18 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7194
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #123 x18
USA (San Francisco)
18/18 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #121 x18
Northern America (Canada)
18/18 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7471
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #121 x18
Russia
18/18 (22 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5026
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Grenades Trails #1 18x
Russia
17/18 (13 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4455
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
 
CLASSIC # 10
USA (San Francisco)
16/16 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #104 16x
Russia
16/16 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3493
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #105 16x
Russia
16/16 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5212
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic