CS-ONLINE.CLUB
q Trò chơi nhanh

Với người chơi

|

Không đầy


Pro Servers (21)

  

Winter Update (58)

  

Bender's

  

Classic (389)

GO (37)

Condition Zero (6)

CSS (24)

Duel (17)

Deathmatch (23)

Gun Game (91)

Hide'n'Seek

Meat (118)

Death Run (24)

AWP (37)

Minecraft (23)

S.T.A.L.K.E.R.

Lobby

Ukraine (20)

Star Wars (5)

35hp (3)

Grenades

Surfing (27)

Rats (16)

AIM (20)

Cash Máy chủ  ↕ Người chơi trực tuyến: 802  ↑ Kỹ năng Bản đồ  ↕
Làm tươi
GunGame WAR #3 ◯ 14/14 385
gg_adrenalin
kết nối
GunGame WAR #2 ◯ 14/14 327
gg_adrenalin
kết nối
Classic #52 ◯ 12/12 417
de_dust2
kết nối
Classic #34 ◯ 12/12 234
de_dust
kết nối
Classic #48 ◯ 12/12 461
de_dust2
kết nối
GunGame WAR #5 ◯ 12/14 485
gg_dustwars
kết nối
Meat #16 ◯ 12/12 538
$2000$
kết nối
Classic #47 ◯ 12/12 659
de_dust2
kết nối
GunGame WAR #7 ◯ 12/14 361
gg_dustwars
kết nối
Classic #43 ◯ 12/12 929
cs_assault
kết nối
Classic #72 ◯ 11/12 614
de_dust
kết nối
Classic #50 ◯ 11/12 1579
de_dust2
kết nối
[Winter] GG War #1 ◯ 11/14 346
gg_winter_s
kết nối
Classic #49 ◯ 11/12 1169
de_dust2
kết nối
Classic #51 ◯ 11/12 933
de_dust2
kết nối
Classic #45 ◯ 11/12 423
cs_assault
kết nối
Classic #1 ◯ 11/12 1408
de_dust2
kết nối
Classic #38 ◯ 11/12 281
de_avangard
kết nối
Classic #4 ◯ 11/12 357
de_dust2
kết nối
[Winter] fy_snow #1 ◯ 11/12 313
fy_snow
kết nối
Minecraft World #1 ◯ 10/10 101
fy_world_minecraft
kết nối
Classic #69 ◯ 10/12 295
de_dust2
kết nối
Classic #79 ◯ 10/12 549
cs_mansion
kết nối
Meat #19 ◯ 10/12 350
$2000$
kết nối
Classic #68 ◯ 10/12 325
de_dust2
kết nối
Classic #63 ◯ 10/10 720
cs_assault
kết nối
Classic #56 ◯ 10/10 167
de_dust2
kết nối
Surfing @ surf_iceday2 #1 ◯ 10/12 547
surf_iceday2
kết nối
Meat #10 ◯ 10/12 743
$2000$
kết nối
Classic #71 ◯ 10/12 300
de_dust
kết nối
Death Run #4 ◯ 10/11 443
dr_dangerous
kết nối
Classic #31 ◯ 10/12 881
de_dust2
kết nối
Meat #6 ◯ 9/10 540
fy_iceworldx
kết nối
Classic #70 ◯ 9/12 150
de_dust2
kết nối
Sniper #2 ◯ 9/10 348
awp_lego_2018
kết nối
Meat #29 ◯ 9/10 283
fy_iceworldx
kết nối
Classic #11 ◯ 9/10 356
cs_assault
kết nối
CS:GO de_vertigo #1 ◯ 9/12 408
de_vertigo_go
kết nối
Classic #10 ◯ 9/12 571
cs_mansion
kết nối
[Winter] de_survivor #3 ◯ 9/12 394
de_survivor
kết nối
Meat #27 ◯ 9/12 250
$2000$
kết nối
Classic #58 ◯ 9/12 370
de_dust
kết nối
CS:GO de_dust2 #1 ◯ 9/10 514
de_dust2_go
kết nối
Meat #4 ◯ 8/12 503
$2000$
kết nối
[Skill: 300+] Pro CSS #1 ◯ 8/10 853
de_dust2_css
kết nối
CS:S #1 ◯ 8/10 231
de_dust2_css
kết nối
Classic #60 ◯ 8/12 424
de_dust
kết nối
Sniper #3 ◯ 8/10 687
awp_india
kết nối
Classic #42 ◯ 8/10 159
de_dust2
kết nối
Meat #2 ◯ 8/10 664
fy_iceworldx
kết nối
[Skill: 300+] Pro Classic #1 ◯ 8/10 614
de_dust2
kết nối
GunGame WAR #9 ◯ 8/14 368
$2000$
kết nối
[Ukraine] Classic Metro #5 ◯ 7/10 147
de_xpecm
kết nối
Sniper #1 ◯ 7/10 507
awp_india
kết nối
Meat #21 ◯ 7/10 211
cs_pf_dust
kết nối
Classic #55 ◯ 7/10 309
de_dust2
kết nối
CS:GO de_mirage #2 ◯ 7/10 794
de_mirage_go
kết nối
Meat #5 ◯ 7/10 138
fy_iceworld
kết nối
Classic #25 ◯ 7/10 320
de_dust2
kết nối
[Ukraine] Classic Metro #1 ◯ 7/10 424
de_xpecm
kết nối
Deathmatch ☠ Ratz #1 ◯ 7/12 174
de_rats
kết nối
Classic #53 ◯ 7/10 171
de_dust2
kết nối
Classic #9 ◯ 7/10 50
de_inferno
kết nối
Death Run #3 ◯ 7/11 371
dr_countryside
kết nối
Meat #24 ◯ 7/10 588
fy_vertigo
kết nối
Death Run #2 ◯ 7/11 499
dr_dangerous
kết nối
Classic #12 ◯ 6/10 406
cs_militia
kết nối
Surfing @ super_mario #1 ◯ 6/12 483
surf_super_mario
kết nối
Meat #28 ◯ 6/10 208
fy_iceworldx
kết nối
[Ukraine] Classic Metro #3 ◯ 6/10 365
de_xpecm
kết nối
Classic #81 ◯ 6/10 275
de_dust2
kết nối
GunGame ☠ snowpool #1 ◯ 6/10 164
gg_snowpool
kết nối
CS:GO de_cache #2 ◯ 6/10 589
de_cache_go
kết nối
AIM #8 ◯ 6/10 651
aim_aaa
kết nối
Classic #36 ◯ 5/10 162
cs_assault_upc
kết nối
Minecraft AIM #1 ◯ 5/10 1211
aim_minecraft_by_pd311
kết nối
Classic #35 ◯ 5/10 332
de_dust2
kết nối
[Skill: 300+] Pro CZ #1 ◯ 5/10 516
de_dust2_cz
kết nối
Sniper Wars #1 ◯ 5/12 210
awp_base
kết nối
GunGame ☠ #2 ◯ 4/10 142
de_dust
kết nối
Meat #14 ◯ 4/10 617
fy_iceworldx
kết nối
Classic #22 ◯ 4/4 326
de_dust2_2x2
kết nối
Classic #23 ◯ 4/4 235
de_dust2_2x2
kết nối
Classic #33 ◯ 4/12 772
de_dust2
kết nối
Deathmatch ☠ Ratz #2 ◯ 4/12 582
de_rats
kết nối
Surfing @ ski_2 #3 ◯ 4/12 365
surf_ski_2
kết nối
Minecraft Fight Yard #1 ◯ 4/10 204
fy_minecraft
kết nối
Minecraft 35HP #1 ◯ 3/10 282
35hp_minecraft
kết nối
Classic #20 ◯ 3/12 50
de_cbble
kết nối
Surfing @ ski_2 #1 ◯ 3/12 527
surf_ski_2
kết nối
Classic #7 ◯ 3/10 626
de_cpl_mill
kết nối
CS:GO de_cache #1 ◯ 3/10 201
de_cache_go
kết nối
FFA ☠ AWP Only #2 ◯ 3/10 620
awp_rats3_v2
kết nối
[Winter] fy_iceworld2k #2 ◯ 3/12 231
fy_iceworld2k
kết nối
Surfing @ surf_iceday2 #2 ◯ 3/12 604
surf_iceday2
kết nối
Star Wars FFA #1 ◯ 3/10 75
ffa_cloudcity_sw
kết nối
[Winter] fy_iceworld2k #4 ◯ 2/12 50
fy_iceworld2k
kết nối
Duel de_dust2_2x2 #3 ◯ 2/2 50
de_dust2_2x2_duel
kết nối
Meat #11 ◯ 2/10 230
fy_pool_day
kết nối
[Winter] GG War #3 ◯ 2/14 325
gg_winter_s
kết nối
Sniper Wars #2 ◯ 2/12 50
awp_city
kết nối
Classic #54 ◯ 2/10 350
de_dust2
kết nối
Star Wars FFA #2 ◯ 2/10 361
ffa_cloudcity_sw
kết nối
Sniper Wars #3 ◯ 2/12 50
awp_vertigo_final
kết nối
Duel de_dust2_2x2 #1 ◯ 2/2 111
de_dust2_2x2_duel
kết nối
GunGame FFA ☠ Assault #2 ◯ 2/10 478
cs_assault_upc
kết nối
CS:GO de_nuke_v2 #2 ◯ 2/10 705
de_nuke_v2_go
kết nối
Duel aim_map #2 ◯ 2/2 2173
aim_map_duel
kết nối
Duel aim_headshot #1 ◯ 2/2 458
aim_headshot_duel
kết nối
Duel de_dust2_2x2_snow #2 ◯ 2/2 459
de_dust2_2x2_snow
kết nối
Duel aim_map #5 ◯ 2/2 495
aim_map_duel
kết nối
Duel aim_map #3 ◯ 2/2 130
aim_map_duel
kết nối
Surfing @ ski_2 #2 ◯ 1/12 115
surf_ski_2
kết nối
CS:GO de_vertigo #2 ◯ 1/12 1044
de_vertigo_go
kết nối
GunGame FFA ☠ Ratz CZ ◯ 1/10 50
ffa_rats_1337_cz
kết nối
Duel fy_pool_day #2 ◯ 1/2 594
fy_pool_day_duel
kết nối
[Winter] fy_xmas #2 ◯ 1/12 50
fy_xmas
kết nối
Classic #32 ◯ 1/12 563
cs_assault
kết nối
GunGame WAR #4 ◯ 1/14 405
gg_adrenalin
kết nối
Duel fy_pool_day #1 ◯ 1/2 406
fy_pool_day_duel
kết nối
Classic #40 ◯ 1/12 50
de_dust
kết nối
Duel de_train_2x2 #2 ◯ 1/2 164
de_train_2x2_duel
kết nối
Classic #30 ◯ 1/10 50
cs_pf_dust
kết nối
Minecraft AIM #2 ◯ 1/10 286
aim_minecraft
kết nối
Classic #67 ◯ 1/12 191
de_santorini
kết nối
Classic #84 ◯ 1/10 218
de_verso
kết nối
FFA ☠ AWP Only #1 ◯ 1/10 502
awp_rats3_v2
kết nối
GunGame ☠ #1 ◯ 0/10
de_dust2
kết nối
Lobby Voice #1 🔊 ◯ 0/16
lobby_dust2
kết nối
Meat #1 ◯ 0/10
fy_pool_day
kết nối
Classic #77 ◯ 0/12
de_vertigo
kết nối
AIM #18 ◯ 0/10
aim_qpad_2007
kết nối
GunGame WAR #1 ◯ 0/14
gg_adrenalin
kết nối
Classic #41 ◯ 0/10
de_dust2
kết nối
Classic #16 ◯ 0/12
cs_italy
kết nối
[Winter] fy_snow #2 ◯ 0/12
fy_snow
kết nối
Classic #2 ◯ 0/12
de_dust
kết nối
Minecraft AWP #1 ◯ 0/10
awp_india_minecraft
kết nối
Classic #37 ◯ 0/12
cs_assault
kết nối
Classic #28 ◯ 0/10
de_mirage
kết nối
CS:CZ #7 ◯ 0/10
de_aztec_cz
kết nối
GunGame WAR #8 ◯ 0/14
$2000$
kết nối
Duel de_dust2_2x2_snow #1 ◯ 0/2
de_dust2_2x2_snow_duel
kết nối
Hide and Seek #2 ◯ 0/10
rayish_saxum
kết nối
Meat #25 ◯ 0/10
fy_dust2
kết nối
[Winter] de_cloister #1 ◯ 0/12
de_cloister
kết nối
Grenades he_construct #1 ◯ 0/8
he_construct
kết nối
Surfing @ ski_5 #1 ◯ 0/12
surf_ski_5
kết nối
CS:CZ #15 ◯ 0/10
de_vostok_cz
kết nối
Grenades he_night_mr #1 ◯ 0/8
he_night_mr
kết nối
Surfing @ surf_iceday2 #3 ◯ 0/12
surf_iceday2
kết nối
Classic #85 ◯ 0/10
de_verso
kết nối
Meat #9 ◯ 0/10
35hp_gx
kết nối
[Winter] de_russka #1 ◯ 0/12
de_russka
kết nối
Meat #17 ◯ 0/10
fy_adrenalin
kết nối
CS:GO de_nuke_v2 #1 ◯ 0/10
de_nuke_v2_go
kết nối
[Winter] fy_xmas #1 ◯ 0/12
fy_xmas
kết nối
CS:CZ #16 ◯ 0/10
de_stadium_cz
kết nối
Classic #82 ◯ 0/10
de_inetcafe
kết nối
[Winter] fy_polar #2 ◯ 0/12
fy_polar
kết nối
Grenades he_west_mr #1 ◯ 0/8
he_west_mr
kết nối
GunGame WAR #6 ◯ 0/14
gg_dustwars
kết nối
Deathmatch ☠ Rats_caravan #2 ◯ 0/12
ffa_rats_caravan
kết nối
[Winter] de_winter #2 ◯ 0/12
de_winter
kết nối
[Community] remm ◯ 0/12
fy_airsoft
kết nối
[Skill: 300+] Pro Classic #2 ◯ 0/10
cs_assault
kết nối
Duel fy_iceworld #1 ◯ 0/2
fy_iceworld_duel
kết nối
Classic #78 ◯ 0/12
de_vertigo_2013
kết nối
Meat #3 ◯ 0/10
fy_iceworld
kết nối
[Winter] fy_snow_2016 #1 ◯ 0/12
fy_snow_2016
kết nối
CS:CZ #8 ◯ 0/10
cs_office_cz
kết nối
[Winter] de_survivor #4 ◯ 0/12
de_survivor
kết nối
CS:CZ #14 ◯ 0/10
de_dust_cz
kết nối
Classic #8 ◯ 0/12
de_aztec
kết nối
[Community] CCCP ◯ 0/10
de_dvor
kết nối
[Winter] 35hp_frosted2 #1 ◯ 0/12
35hp_frosted2
kết nối
CS:CZ #2 ◯ 0/10
de_dust2_cz
kết nối
[Winter] de_inferno_winter #2 ◯ 0/12
de_inferno_winter
kết nối
CS:GO de_overpass ◯ 0/10
de_overpass_go
kết nối
Meat #23 ◯ 0/10
fy_pool_day_go
kết nối
CS:CZ #9 ◯ 0/10
cs_italy_cz
kết nối
[Winter] 35hp_winter #1 ◯ 0/12
35hp_winter
kết nối
Duel de_dust2_2x2 #2 ◯ 0/2
de_dust2_2x2_duel
kết nối
Duel de_dust2x2_cz #2 ◯ 0/2
de_dust2x2_cz_duel
kết nối
Meat #26 ◯ 0/12
$2000$
kết nối
AIM #13 ◯ 0/10
aim_grad
kết nối
Classic #80 ◯ 0/12
de_rats_caravan
kết nối
Bender toons de_dust2 #2 ◯ 0/12
de_dust2_benders
kết nối
Classic #17 ◯ 0/12
cs_office
kết nối
[Ukraine] Classic Metro #6 ◯ 0/10
de_xpecm
kết nối
[Winter] fy_snow2 #1 ◯ 0/10
fy_snow2
kết nối
AIM #12 ◯ 0/10
aim_headshot
kết nối
[Winter] fy_iceworld2k #3 ◯ 0/12
fy_iceworld2k
kết nối
AIM #7 ◯ 0/10
aim_map
kết nối
Duel de_train_2x2 #1 ◯ 0/2
de_train_2x2_duel
kết nối
Duel awp_india #1 ◯ 0/2
awp_india_duel
kết nối
GunGame FFA ☠ $2000$ #1 ◯ 0/10
$2000$
kết nối
Classic #3 ◯ 0/10
de_train
kết nối
[Winter] GG War #2 ◯ 0/14
gg_winter_s
kết nối
CS:GO cs_assault ◯ 0/10
cs_assault_go
kết nối
GunGame FFA ☠ Iceworld ◯ 0/10
fy_iceworld
kết nối
[Ukraine] darnica.net ◯ 0/12
de_vpclub
kết nối
S.T.A.L.K.E.R. Gun Game DM #1 ◯ 0/12
ffa_pripyat
kết nối
Duel aim_aaa #1 ◯ 0/2
aim_aaa_duel
kết nối
Classic #18 ◯ 0/12
de_nuke
kết nối
CS:S #2 ◯ 0/10
de_dust2_css
kết nối
Duel fy_pool_day #3 ◯ 0/2
fy_pool_day_duel
kết nối
GunGame FFA ☠ Assault #1 ◯ 0/10
cs_assault_upc
kết nối
Classic #29 ◯ 0/12
de_avangard
kết nối
Classic #21 ◯ 0/4
de_dust2_2x2
kết nối
Surfing @ super_mario #2 ◯ 0/12
surf_super_mario
kết nối
Duel aim_map #4 ◯ 0/2 187
aim_map_duel
kết nối
GunGame FFA ☠ Train ◯ 0/10
de_train
kết nối
Hide and Seek #1 ◯ 0/10
cs_mansion
kết nối
[Winter] HE Grenades #1 ◯ 0/8
he_snow_war
kết nối
Grenades krystal #1 ◯ 0/8
he_krystal
kết nối
Grenades neighborhood #1 ◯ 0/8
he_neighborhood
kết nối
[Skill: 300+] GO Pro Server #1 ◯ 0/10
de_nuke_v2_go
kết nối
Classic #15 ◯ 0/12
cs_estate
kết nối
CS:GO de_nuke ◯ 0/10
de_nuke_go
kết nối
CS:GO de_mirage #1 ◯ 0/10
de_mirage_go
kết nối
Surfing @ surf_sand #1 ◯ 0/12
surf_sand
kết nối
Death Run #1 ◯ 0/11
dr_countryside
kết nối
Classic #66 ◯ 0/10
de_inferno
kết nối
Star Wars FFA #3 ◯ 0/10
ffa_cloudcity_sw
kết nối
  Rent your own server! Any map, any gamemode, private server for friends or public.  
CS-ONLINE.CLUB trình bày nhiều chế độ trò chơi và giải trí khác nhau cho mọi sở thích. Một số trong số chúng rất khác thường, vì vậy chúng tôi sẽ nói về các tính năng của từng trong số chúng.

Hostage Rescue (Giải cứu con tin)

Những kẻ chống khủng bố: Giải cứu con tin. Những kẻ khủng bố: Ngăn chặn lực lượng chống khủng bố giải cứu con tin. Sử dụng bất cứ lực nào cần thiết.


Bomb/Defuse (Bom / Lừa đảo)

Những kẻ chống khủng bố: Ngăn chặn những kẻ khủng bố ném bom mục tiêu. Các thành viên trong đội phải tháo gỡ bất kỳ quả bom nào đe dọa các khu vực mục tiêu. Những kẻ khủng bố: Những kẻ khủng bố mang theo C4 phải tiêu diệt một trong những mục tiêu.


Fight/Yard (Chiến đấu / Sân)

Đánh bại tất cả kẻ thù.


AWP/Sniper (AWP / Bắn tỉa)

Đánh bại tất cả kẻ thù bằng súng bắn tỉa.


35HP (35 HP)

Đánh bại tất cả kẻ thù bằng dao.


AIM (MỤC ĐÍCH)

Đánh bại tất cả kẻ thù với kỹ năng aim của bạn.


Gun Game (Trò chơi súng)

Đây là nơi bạn bắt đầu với khẩu súng lục đầu tiên và sau số lần đánh bại được chỉ định, bạn tăng cấp cho các khẩu súng lục tiếp theo và cứ thế tiếp tục qua tất cả các vũ khí, kết thúc bằng lựu đạn và dao.


Death Run (Cuộc đua tử thần)

Khủng bố: Đánh bại tất cả những kẻ chống khủng bố bằng bẫy trên bản đồ. Những kẻ chống khủng bố: Sống sót và hoàn thành bản đồ.


GunGame FFA (GunGame FFA)

Đây là GunGame cổ điển nhưng có Deathmatch giữa tất cả người chơi. Đánh bại họ nếu bạn có thể và kết thúc với con dao!


Hide and Seek (Trốn tìm)

Những kẻ chống khủng bố: Tìm TS và loại bỏ chúng. Những kẻ khủng bố: Ẩn khỏi CT.


Lobby server (Máy chủ sảnh)

Trò chuyện với những người chơi khác, hãy xem Bảo tàng Shop Skins và giết gà. Đây là một chế độ trò chơi hòa bình.


Escort a VIP (Hộ tống một VIP)

Những kẻ chống khủng bố: hộ tống một cách an toàn VIP đến khu vực khai thác. Những kẻ khủng bố: Ngăn chặn những kẻ chống khủng bố làm như vậy bằng cách ám sát anh ta. Cả hai đội cũng có thể giành chiến thắng trong vòng bằng cách loại bỏ đội đối thủ.


Grenades (Lựu đạn)

Đánh bại tất cả kẻ thù bằng lựu đạn chiến đấu.


Surf (Lướt sóng)

Tiêu diệt tất cả kẻ thù trong khi lướt web!


Trang bị / unequip có thể có hiệu lực đến 5 phút. Bạn cũng phải nhập lại trò chơi.
CS:GO SAS HD
CS:GO SAS HD [CT]
các mặt hàng còn lại: 2  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Girl Spetsnaz
Girl Spetsnaz [CT]
các mặt hàng còn lại: 4  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Rush
Rush [CT]
các mặt hàng còn lại: 14  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Russian Spetsnaz
Russian Spetsnaz [CT]
các mặt hàng còn lại: 5  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Santa CT
Santa CT [CT]
các mặt hàng còn lại: 3  
800 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Turkish JÖH
Turkish JÖH [CT]
các mặt hàng còn lại: 6  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
ARBIH
ARBIH [TR]
các mặt hàng còn lại: 0  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Ace
Ace [TR]
các mặt hàng còn lại: 10  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Arctic Front
Arctic Front [TR]
các mặt hàng còn lại: 9  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
CS:GO Leet HD
CS:GO Leet HD [TR]
các mặt hàng còn lại: 3  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Mila
Mila [TR]
các mặt hàng còn lại: 7  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Santa Terrorist
Santa Terrorist [TR]
các mặt hàng còn lại: 12  
800 Cash
Không được thực hiện
Lấy

Counter-Strike GO có thể, không cường điệu, được gọi là một trong những game bắn súng trực tuyến phổ biến nhất. Mỗi ngày, theo thống kê của cửa hàng game Steam trong CS: GO, có khoảng 500-700 nghìn người chơi. Điều đáng chú ý là con số này đã không được bảo tồn trong vài năm. Tuy nhiên, "oldies" thực sự nhớ rằng toàn bộ sử thi bắt đầu với Counter-Strike 1.6 cổ điển và nổi tiếng. Nhiều game thủ trẻ thậm chí chưa từng nghe về nó, nhưng phiên bản 1.6 trực tuyến vẫn tồn tại, vì như bạn biết, phiên bản cổ điển không có tuổi.

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào

Sự kết thúc của thập niên 90 được nhiều người nhớ đến bởi sự ra đời của trò chơi đã trở thành huyền thoại - Half-Life. Valve đã tạo ra một bước đột phá thực sự trong thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Trò chơi đã được đổi mới theo hầu hết mọi ý nghĩa - một lối chơi thú vị, một câu chuyện độc đáo và một AI khá tiên tiến. Trước sự thành công này, không chỉ có nhiều bổ sung khác nhau từ chính các nhà phát triển (Blue Shift và những người khác), mà còn có rất nhiều mod được phát hành. Không có gì đáng ngạc nhiên, công cụ trò chơi đã mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển bên thứ ba.

Bế Điểm

Một Min Lee nào đó đã quyết định tạo mod của riêng mình, giới thiệu cho người chơi về cuộc đối đầu của những kẻ khủng bố và lực lượng đặc biệt. Ming làm việc cùng với việc học, dành 30-40 giờ mỗi tuần cho thời trang của mình. Kết quả là sự xuất hiện của phiên bản beta CS đầu tiên vào năm 1999. Trước sự ngạc nhiên của Lee, cộng đồng game đã hoan nghênh sự phát triển rất tích cực, điều này đã thúc đẩy nhà phát triển trẻ tiếp tục làm việc.

Valve vào đầu những năm 2000 đã dẫn đầu các mod theo dõi hoạt động, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi game bắn súng ngày càng phổ biến đã thu hút sự chú ý của công ty. Do đó, Min Lee đã được mời làm việc tại Valve và các quyền đối với trò chơi đã được đổi. Quyết định này là thực sự quan trọng. Sau một số cải tiến, thế giới đã thấy một trò chơi hoàn chỉnh - Counter-Strike 1.0.

Cải tiến liên tục

Tại sao game bắn súng trở nên phổ biến và vẫn giải trí người chơi từ khắp nơi trên thế giới? Để hiểu điều này, cũng cần phải nhìn vào quá khứ. Valve tích cực lắng nghe người chơi, vì vậy nó liên tục bổ sung cho trò chơi, cải thiện sự cân bằng và sửa chữa những thiếu sót. Làm việc tích cực như vậy với cộng đồng chơi game đã trở thành chìa khóa để tăng sự phổ biến. Các game thủ chỉ yêu cầu một cái gì đó từ các nhà phát triển, và sau một thời gian họ đã nhận được nó.

Từ năm 1999 đến 2003, trò chơi đã được cập nhật từ phiên bản 1.0 lên 1.6. Trong những cập nhật này, những đổi mới lớn nhất có thể được xem xét:

 • việc bổ sung thẻ de_dust2 huyền thoại và ba lô cho C4;
 • giao tiếp bằng giọng nói được thêm vào;
 • từ phiên bản 1.4 chống gian lận xuất hiện;
 • Kể từ phiên bản 1.5, bản đồ de_piranesi đã được thêm vào.

Ngày 16 tháng 1 năm 2003, Đội Counter-Strike 1.6 nổi tiếng - trò chơi chính của bất kỳ câu lạc bộ máy tính nào.

Counter-Strike 1.6 - chơi trực tuyến

Bất chấp sự xuất hiện của CS: GO và việc tuân thủ các xu hướng mới lạ (sự xuất hiện của trận chiến hoàng gia trên đường), câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều người vẫn chơi CS 1.6 cũ? Câu trả lời là khá nhiều mặt. Thứ nhất, không phải tất cả người chơi đều có thái độ tích cực đối với sự đổi mới. Hãy nhớ rằng việc chuyển từ Windows XP sang "bảy" khó khăn như thế nào. Tình hình tương tự ở đây. Nhưng mọi thứ dễ dàng hơn nhiều với trò chơi, vì phiên bản 1.6 vẫn hoạt động và bạn có thể chơi nó mà không cần bất kỳ điệu nhảy đặc biệt nào với tambourines. Mạng có một số lượng lớn các máy chủ. Hơn nữa, trò chơi được chuyển ngay cả trên Android và đối với những người lười biếng nhất cũng có phiên bản trình duyệt!

Thứ hai, nhiều game thủ tin rằng CS: GO đã mất tinh thần, trở thành cỗ máy kiếm tiền. Thật vậy, hãy đến thị trường Steam và bạn sẽ thấy rằng các mặt hàng từ CS: GO chiếm vị trí hàng đầu. Tất nhiên, họ không cho bất kỳ lợi thế nào trong trò chơi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác. Trò chơi được lấp đầy bởi những thợ săn để kiếm tiền dễ dàng, mục đích của nó là chỉ nhận các trường hợp. Xem xét rằng họ rơi bất kể thua hay thua, mong muốn của những người chơi như vậy để giành chiến thắng sẽ không đặc biệt lớn. Trong CS 1.6, điều này sẽ không thành vấn đề.

Lý do tốt thứ ba là gian lận. Khi toàn bộ dòng game thủ chính (bao gồm cả những người trẻ tuổi và có tâm lý chưa trưởng thành) đã đến CS: GO, trong 1.6, phần lớn, đã có những người hâm mộ thực sự thích trò chơi này. Đúng, trực tuyến là tương đối nhỏ, nhưng xác suất gặp một kẻ lừa đảo ít hơn nhiều so với trong CS: GO, xem xét rằng cái sau đã trở nên hoàn toàn miễn phí.

Nếu bạn muốn chơi Cảnh sát1.6 (chơi trực tuyến), thì bạn chỉ cần tải xuống ứng dụng khách trò chơi và tìm máy chủ phù hợp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một máy chủ ổn định có thể gây ra vấn đề, chưa kể đến kết nối. Lối thoát là chơi trong trình duyệt. Với sự phát triển tích cực của các trò chơi trình duyệt và đồ họa ấn tượng, điều này dường như không quá điên rồ. Để có một trò chơi thoải mái trong CS 1.6, bạn chỉ cần một máy tính hỗ trợ phiên bản mới nhất của trình duyệt tương thích.

Do đó, không có Steam, máy chủ của bên thứ ba và đăng ký phức tạp, game thủ có thể nhớ tuổi trẻ của mình và chơi Counter-Strike 1.6 theo nghĩa đen từ bất kỳ máy tính nào có truy cập Internet. Và thậm chí từ nơi làm việc.

Hiệu suất trình duyệt được hỗ trợ:
Google Chrome100%
Chromium100%
Comodo Dragon100%
Safari (Mac OS X)100%
Mozilla Firefox Nighly90%
Mozilla Firefox70%
Mozilla Firefox Developer70%
Microsoft Edge70%
Opera70%
Yandex Browser50%
Tor0%
Internet Explorer0%
Safari (Windows)0%

Hoạt động Chìa khóa
Tiến về phía trước W, Up
Lùi lại S, Down
Di chuyển sang trái A
Đi sang phải D
Đi bộ Left shift
Nhảy Space
Con vịt C
Sử dụng E
Tải lại R
Menu mua B
Đổi đội M
Hiển thị điểm số Tab
Vũ khí cuối cùng được sử dụng Q
Thả vũ khí hiện tại G
Nói Y
Nói đội U
Bật micro K
CS-ONLINE.CLUB - based on Xash3D FWGS Engine and cs16-client.

Thanks to:

Câu hỏi: Làm thế nào để thay đổi điều khiển trong trò chơi?
Câu trả lời: Kiểm soát không thể thay đổi, một cơ hội như vậy có thể được thêm vào trong tương lai.

Câu hỏi: Làm thế nào để thay đổi tên hiệu?
Câu trả lời: Biệt danh của bạn có thể được thay đổi trong cài đặt sảnh.

Câu hỏi: Trò chơi có miễn phí không?
Câu trả lời: Có, nhưng trong tương lai các dịch vụ phải trả tiền có thể được thêm vào mà không thu được lợi ích trong trò chơi.

Câu hỏi: Làm thế nào để theo dõi tiến trình trò chơi của tôi?
Câu trả lời: Thống kê trò chơi được cập nhật mỗi giờ. Hoàn thành các nhiệm vụ trò chơi và bạn có thể tăng vị trí của bạn.

Câu hỏi: Các máy chủ được đặt ở nước nào?
Câu trả lời: Máy chủ được đặt trên toàn thế giới để đảm bảo chất lượng liên lạc cho tất cả người chơi.

Câu hỏi: Làm thế nào để liên lạc với các nhà phát triển của trò chơi?
Câu trả lời: Truyền thông là thông qua Bất hòa.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu máy chủ của riêng tôi?
Câu trả lời: Bạn có thể cung cấp một máy chủ với một số cài đặt nhất định hoặc ánh xạ tới Discord.

Câu hỏi: Tại sao trò chơi này cần thiết nếu có phiên bản dành cho máy tính để bàn?
Câu trả lời: Ưu điểm của sản phẩm này là có sẵn ở những nơi mà trò chơi trên máy tính để bàn không hoạt động hoặc hoạt động khác (phòng làm việc, phòng máy tính).

Câu hỏi: Có một phiên bản di động của trò chơi?
Câu trả lời: Hiện tại, không, nó đang được phát triển.

Câu hỏi: Làm thế nào để đặt quảng cáo của tôi trên trang web này?
Câu trả lời: Bạn phải liên hệ với quản trị viên trang web thông qua ứng dụng Discord.

Câu hỏi: Làm thế nào thường được cập nhật số liệu thống kê?
Câu trả lời: Thống kê được cập nhật cứ sau 2 giờ.

Câu hỏi: Làm thế nào để chơi một trận đấu tay đôi với một người bạn để không ai bận tâm?
Câu trả lời: Bạn có thể chọn chế độ trò chơi Duel.

Câu hỏi: Các chế độ trò chơi là gì?
Câu trả lời: Chúng tôi có các chế độ trò chơi cổ điển, cũng như một số chế độ giải trí.
Danh sách các chế độ trò chơi có thể được tìm thấy trên trang chính.
Mô tả các chế độ bạn có thể tìm thấy tại link

Câu hỏi: Số liệu thống kê trò chơi của tôi được tính như thế nào?
Câu trả lời: Hệ thống xếp hạng Elo

Câu hỏi: Chơi nhiều nhưng kỹ năng của tôi giảm dần.
Câu trả lời: Kỹ năng của bạn bị giảm đi vì bạn thường chết và giết những người chơi yếu. Đối với những người chơi yếu, ít kỹ năng được đưa ra hơn so với những người mạnh, hãy cố gắng nhìn vào kỹ năng trung bình của người chơi ở lối vào máy chủ và luôn chơi với những đối thủ mạnh hơn.

Câu hỏi: Thứ hạng của tôi là không có.
Câu trả lời: Bạn phải chơi trong trò chơi một thời gian để cập nhật số liệu thống kê của bạn.

Câu hỏi: Khách hàng trò chơi của tôi bị tụt lại.
Câu trả lời: Đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ plugin VPN hoặc CDN nào trong trình duyệt được kích hoạt, ví dụ: friGate.

Câu hỏi: Làm thế nào để mua / lấy trên da?
Câu trả lời: Bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để sử dụng cửa hàng da trong hướng dẫn. Hướng dẫn mua skin.

Chúng tôi đã biên soạn danh sách các câu hỏi và câu trả lời này để thuận tiện cho người chơi của chúng tôi. Nếu bạn chưa tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình - vui lòng hỏi nó trong Discord.
Tổng số người chơi đang trực tuyến: 807. Kỹ năng trung bình: 464.27
[Xêp hạng] Tên người chơiGiết chết / Tử thầnKỹ năngThời gian trực tuyến (min.)Máy chủ (avg. Skill)Bản đồNgười chơi
1. [8] Зая_одна_такая 0 / 0 5007.17 0 Classic #43 (929) cs_assault 12 / 12 kết nối
2. [13] УбиваН 1 / 1 4438.08 1 Classic #1 (1408) de_dust2 11 / 12 kết nối
3. [24] LexeLLenT 1 / 0 3609.91 1 Classic #1 (1408) de_dust2 11 / 12 kết nối
4. [26] gammagramma 0 / 1 3570.36 1 Classic #49 (1169) de_dust2 11 / 12 kết nối
5. [43] печенька xD 3 / 3 3234.81 2 Duel aim_map #2 (2173) aim_map_duel 2 / 2 kết nối
6. [57] [ENG] lamochina 0 / 0 2978.23 0 Classic #50 (1579) de_dust2 11 / 12 kết nối
7. [71] [ENG]KPoCay4er 0 / 0 2780.10 0 Classic #50 (1579) de_dust2 11 / 12 kết nối
8. [73] THE Bitch 0 / 0 2771.51 0 Classic #51 (933) de_dust2 11 / 12 kết nối
9. [127] siege 43 / 29 2428.22 60 Classic #72 (614) de_dust 11 / 12 kết nối
10. [135] Gw1p 0 / 0 2387.43 0 Minecraft AIM #1 (1211) aim_minecraft_by_pd311 5 / 10 kết nối
11. [174] KOHb[no sound] 0 / 0 2218.30 0 Classic #63 (720) cs_assault 10 / 10 kết nối
12. [182] J_O_K_E_R 104 / 16 2238.10 60 CS:GO de_mirage #2 (794) de_mirage_go 8 / 10 kết nối
13. [192] Colt1506 0 / 0 2152.26 0 Classic #50 (1579) de_dust2 11 / 12 kết nối
14. [224] Screamer 0 / 0 2067.85 0 Classic #1 (1408) de_dust2 11 / 12 kết nối
15. [261] [ENG]Shuvaloff 0 / 0 1995.19 0 Classic #50 (1579) de_dust2 11 / 12 kết nối
16. [280] Mr Proper 0 / 0 1953.11 1 [Winter] de_survivor #3 (394) de_survivor 9 / 12 kết nối
17. [294] kleUs__ 0 / 1 1920.21 1 Classic #51 (933) de_dust2 11 / 12 kết nối
18. [296] PEPETO 5 / 0 1915.91 1 Meat #16 (538) $2000$ 11 / 12 kết nối
19. [300] Player 471631 0 / 0 1912.54 0 [Skill: 300+] Pro CSS #1 (853) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
20. [308] big pp owner 3 / 0 1894.86 1 Meat #10 (743) $2000$ 10 / 12 kết nối
21. [309] padonok 0 / 1 1894.06 1 Meat #10 (743) $2000$ 10 / 12 kết nối
22. [339] Player 1150935 1 / 0 1863.19 1 Classic #51 (933) de_dust2 11 / 12 kết nối
23. [348] Ярька 1 / 3 1805.94 7 Classic #43 (929) cs_assault 12 / 12 kết nối
24. [359] Greta Thunberg 1 / 1 1834.85 0 GunGame WAR #7 (361) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
25. [366] ОЛ 0 / 0 1822.21 0 Classic #50 (1579) de_dust2 11 / 12 kết nối
26. [376] ЧиХПыХ 4 / 2 1817.14 1 Classic #47 (659) de_dust2 12 / 12 kết nối
27. [386] PTOOO 1 / 1 1807.63 1 Meat #4 (503) $2000$ 8 / 12 kết nối
28. [388] NookNelsan-voin 88 / 23 1805.27 61 Classic #31 (881) de_dust2 10 / 12 kết nối
29. [468] ЗлоДеЙ 0 / 1 1726.75 1 Classic #50 (1579) de_dust2 11 / 12 kết nối
30. [474] Ego1sTe 0 / 0 1721.06 0 Classic #33 (772) de_dust2 4 / 12 kết nối
31. [480] V3nd16o 5 / 4 1713.89 1 Minecraft AIM #1 (1211) aim_minecraft_by_pd311 5 / 10 kết nối
32. [512] gadkii_pizduk 0 / 1 1675.75 1 Classic #1 (1408) de_dust2 11 / 12 kết nối
33. [522] cyfra 1 / 0 1667.94 1 Meat #6 (540) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
34. [527] ALLAH OFFICIAL 0 / 0 1665.15 0 Minecraft AIM #1 (1211) aim_minecraft_by_pd311 5 / 10 kết nối
35. [542] One Shot_One Kill 0 / 0 1656.06 0 Classic #49 (1169) de_dust2 11 / 12 kết nối
36. [595] SIMPSON 0 / 0 1619.24 0 Classic #50 (1579) de_dust2 11 / 12 kết nối
37. [635] Player 1343821 1 / 0 1588.05 1 FFA ☠ AWP Only #2 (620) awp_rats3_v2 3 / 10 kết nối
38. [647] (USSR)Aliquis 1 / 1 1581.84 1 Sniper #3 (687) awp_india 8 / 10 kết nối
39. [672] guest001 0 / 0 1563.02 0 Classic #31 (881) de_dust2 10 / 12 kết nối
40. [673] АGRONOM 0 / 1 1561.38 1 Meat #2 (664) fy_iceworldx 8 / 10 kết nối
41. [677] Player 1227912 2 / 1 1559.76 1 Meat #6 (540) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
42. [746] cruv2707 0 / 0 1514.29 0 Meat #16 (538) $2000$ 11 / 12 kết nối
43. [750] РВАНЬ 0 / 0 1510.37 0 Meat #10 (743) $2000$ 10 / 12 kết nối
44. [753] BDI 5 / 1 1507.50 7 Classic #49 (1169) de_dust2 11 / 12 kết nối
45. [804] Player ccCCcc 98 / 55 1484.86 123 CS:GO de_vertigo #2 (1044) de_vertigo_go 1 / 12 kết nối
46. [893] Player 1057946 0 / 0 1433.11 1 Classic #10 (571) cs_mansion 9 / 12 kết nối
47. [911] IVAN 0 / 0 1421.45 1 Meat #2 (664) fy_iceworldx 8 / 10 kết nối
48. [926] ezahettr 1 / 1 1416.70 1 Deathmatch ☠ Ratz #2 (582) de_rats 4 / 12 kết nối
49. [950] Player 1103613 0 / 1 1403.93 0 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
50. [973] FAQ 77 / 29 1387.84 29 Sniper #3 (687) awp_india 8 / 10 kết nối
51. [1002] Player 981057 0 / 0 1375.97 1 [Skill: 300+] Pro Classic #1 (614) de_dust2 8 / 10 kết nối
52. [1057] Cмерть_москалям 0 / 0 1353.50 0 Classic #50 (1579) de_dust2 11 / 12 kết nối
53. [1060] clu7ak_69 0 / 0 1351.31 1 Classic #1 (1408) de_dust2 11 / 12 kết nối
54. [1077] -RIP- 0 / 0 1343.78 0 Classic #31 (881) de_dust2 10 / 12 kết nối
55. [1115] SID 0 / 0 1330.06 0 Classic #63 (720) cs_assault 10 / 10 kết nối
56. [1142] #Dvenashka_Pylia 0 / 0 1319.13 1 Classic #60 (424) de_dust 8 / 12 kết nối
57. [1144] Mike 0 / 0 1318.36 2 Classic #58 (370) de_dust 9 / 12 kết nối
58. [1207] brngu0 0 / 0 1295.85 1 Classic #51 (933) de_dust2 11 / 12 kết nối
59. [1228] Gjetson 2 / 1 1289.31 1 Sniper #1 (507) awp_india 7 / 10 kết nối
60. [1259] Player 478079 17 / 5 1277.79 20 Classic #63 (720) cs_assault 10 / 10 kết nối
61. [1303] Gudzon 0 / 0 1265.22 1 Classic #49 (1169) de_dust2 11 / 12 kết nối
62. [1322] AWP_DEMON 0 / 0 1258.41 1 Classic #31 (881) de_dust2 10 / 12 kết nối
63. [1332] Player 617609 0 / 1 1254.53 1 Classic #68 (325) de_dust2 10 / 12 kết nối
64. [1340] JOHN WICK 0 / 0 1251.55 0 Classic #10 (571) cs_mansion 9 / 12 kết nối
65. [1345] HooX 20 / 16 1250.37 24 CS:GO de_dust2 #1 (514) de_dust2_go 9 / 10 kết nối
66. [1355] Gladiator_13/7 2 / 0 1248.19 1 Classic #79 (549) cs_mansion 10 / 12 kết nối
67. [1364] Player 1023028 0 / 0 1246.06 1 Surfing @ surf_iceday2 #2 (604) surf_iceday2 3 / 12 kết nối
68. [1379] Player 959830 10 / 2 1145.25 12 Classic #60 (424) de_dust 8 / 12 kết nối
69. [1391] dimmuchoo 13 / 5 1258.06 9 [Ukraine] Classic Metro #1 (424) de_xpecm 7 / 10 kết nối
70. [1407] TisHy 0 / 0 1230.39 0 Classic #12 (406) cs_militia 6 / 10 kết nối
71. [1434] Player 111787 0 / 0 1222.21 0 Classic #51 (933) de_dust2 11 / 12 kết nối
72. [1437] ALi_off 1 / 0 1221.50 1 Classic #52 (417) de_dust2 12 / 12 kết nối
73. [1524] rrr 35 / 23 1195.42 61 Classic #43 (929) cs_assault 12 / 12 kết nối
74. [1557] Player 2558 0 / 1 1184.94 12 Death Run #2 (499) dr_dangerous 7 / 11 kết nối
75. [1568] О_Великий_Нуб 0 / 0 1180.42 0 Classic #1 (1408) de_dust2 11 / 12 kết nối
76. [1582] Player 1081622 1 / 1 1175.70 1 Meat #27 (250) $2000$ 9 / 12 kết nối
77. [1631] холодос 1 / 0 1162.60 1 Classic #49 (1169) de_dust2 11 / 12 kết nối
78. [1684] Isi 7 / 2 1149.49 9 Classic #69 (295) de_dust2 10 / 12 kết nối
79. [1713] alex_grinch 0 / 1 1142.16 1 Classic #47 (659) de_dust2 12 / 12 kết nối
80. [1738] Бахти Ташкентский 0 / 0 1137.05 0 Classic #71 (300) de_dust 11 / 12 kết nối
81. [1764] id287715026 33 / 17 1117.34 42 Classic #49 (1169) de_dust2 11 / 12 kết nối
82. [1783] Player 675561 0 / 0 1126.52 0 Meat #24 (588) fy_vertigo 6 / 10 kết nối
83. [1800] URFALI 0 / 0 1121.14 1 Classic #79 (549) cs_mansion 10 / 12 kết nối
84. [1847] _OxXxoTHuk_ 22 / 11 1111.01 20 Duel aim_map #2 (2173) aim_map_duel 2 / 2 kết nối
85. [1848] noclipz[BH]ZWO -1 / 2 1130.79 6 CS:GO de_cache #2 (589) de_cache_go 6 / 10 kết nối
86. [1857] Joker-2 0 / 0 1110.04 0 Meat #6 (540) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
87. [1920] Хуй_в_погонах 0 / 0 1097.83 0 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
88. [2023] Scp096 0 / 0 1075.17 0 CS:GO de_nuke_v2 #2 (705) de_nuke_v2_go 2 / 10 kết nối
89. [2045] Саша Черный 6 / 0 1070.80 6 Classic #31 (881) de_dust2 10 / 12 kết nối
90. [2047] Player 846090 7 / 7 1070.54 7 Meat #19 (350) $2000$ 10 / 12 kết nối
91. [2083] Дед Хатаб 1 / 0 1064.97 1 Meat #14 (617) fy_iceworldx 4 / 10 kết nối
92. [2084] [DPR]Motorolla 1 / 1 1064.78 1 Classic #55 (309) de_dust2 7 / 10 kết nối
93. [2096] INSURANCE 0 / 0 1061.86 1 Meat #19 (350) $2000$ 10 / 12 kết nối
94. [2101] r2d2 0 / 0 1061.02 1 Classic #47 (659) de_dust2 12 / 12 kết nối
95. [2129] SataHa 0 / 0 1057.32 0 Surfing @ surf_iceday2 #1 (547) surf_iceday2 10 / 12 kết nối
96. [2153] Player 980644 30 / 35 1053.36 60 Classic #48 (461) de_dust2 11 / 12 kết nối
97. [2171] cccp 0 / 0 1049.35 0 Surfing @ surf_iceday2 #1 (547) surf_iceday2 10 / 12 kết nối
98. [2247] Ann 0 / 1 1034.52 0 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
99. [2249] hermes 18 / 3 1034.05 9 Classic #52 (417) de_dust2 12 / 12 kết nối
100. [2269] san san 6 / 1 1032.33 6 Classic #34 (234) de_dust 12 / 12 kết nối
101. [2348] Sergooooooo 0 / 0 1020.23 0 [Winter] fy_snow #1 (313) fy_snow 11 / 12 kết nối
102. [2383] Engineer 1 / 0 1016.06 1 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
103. [2384] (Mist) Skill YT 2 / 1 1015.53 1 AIM #8 (651) aim_aaa 6 / 10 kết nối
104. [2397] Player 771158 0 / 0 1012.83 0 GunGame WAR #7 (361) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
105. [2475] гуру 2 0 / 0 996.14 1 Sniper #2 (348) awp_lego_2018 9 / 10 kết nối
106. [2518] Player 1044010 0 / 0 989.80 1 Classic #48 (461) de_dust2 11 / 12 kết nối
107. [2518] NO name 0 / 0 989.14 2 Death Run #3 (371) dr_countryside 7 / 11 kết nối
108. [2522] TaNeMaSte 0 / 0 988.47 1 Classic #49 (1169) de_dust2 11 / 12 kết nối
109. [2523] Iranian boy 0 / 0 988.00 1 Classic #51 (933) de_dust2 11 / 12 kết nối
110. [2525] 000000000000000000 0 / 0 987.82 1 Classic #25 (320) de_dust2 7 / 10 kết nối
111. [2580] Player 624449 0 / 0 980.49 0 Classic #11 (356) cs_assault 9 / 10 kết nối
112. [2622] МАКСИМ 0 / 0 973.54 0 Meat #29 (283) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
113. [2623] J0N_POL_JONS 0 / 2 973.45 1 Surfing @ super_mario #1 (483) surf_super_mario 6 / 12 kết nối
114. [2676] MouSaco 0 / 0 964.66 1 Classic #11 (356) cs_assault 9 / 10 kết nối
115. [2689] Чиполлино 3 / 1 963.68 1 Meat #14 (617) fy_iceworldx 4 / 10 kết nối
116. [2950] SoDorg 0 / 2 962.96 3 CS:GO de_cache #2 (589) de_cache_go 6 / 10 kết nối
117. [3011] Rend4 0 / 0 917.47 1 Classic #7 (626) de_cpl_mill 3 / 10 kết nối
118. [3079] ПадиШах 0 / 0 910.37 0 Classic #71 (300) de_dust 11 / 12 kết nối
119. [3170] SNEGO VIK 3 / 2 898.42 1 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
120. [3186] К4ПИТАН_ПАНИКА 1 / 0 896.69 1 CS:GO de_mirage #2 (794) de_mirage_go 8 / 10 kết nối
121. [3223] SWERTOP[AWP] 32 / 24 892.90 54 [Skill: 300+] Pro Classic #1 (614) de_dust2 8 / 10 kết nối
122. [3258] TURK ASKERI 0 / 0 887.45 0 CS:GO de_vertigo #1 (408) de_vertigo_go 8 / 12 kết nối
123. [3493] Player 1056444 0 / 0 861.74 1 Meat #2 (664) fy_iceworldx 8 / 10 kết nối
124. [3503] Player 557237 0 / 1 861.10 2 Classic #47 (659) de_dust2 12 / 12 kết nối
125. [3559] Player 1019679 1 / 0 855.70 1 Surfing @ surf_iceday2 #1 (547) surf_iceday2 10 / 12 kết nối
126. [3575] ФАНАТ АИДА 0 / 0 854.20 1 CS:GO de_dust2 #1 (514) de_dust2_go 9 / 10 kết nối
127. [3575] snepik 2 0 0 / 0 853.79 0 Sniper #3 (687) awp_india 8 / 10 kết nối
128. [3654] SURIKEN 1 / 0 847.01 0 Meat #4 (503) $2000$ 8 / 12 kết nối
129. [3737] кроули 0 / 0 836.98 1 Meat #24 (588) fy_vertigo 6 / 10 kết nối
130. [3748] Player 1103202 23 / 16 836.14 61 Classic #45 (423) cs_assault 10 / 12 kết nối
131. [3814] Wagner Huhn 3 / 0 830.60 1 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
132. [3862] piZdEC 0 / 0 827.21 1 Classic #52 (417) de_dust2 12 / 12 kết nối
133. [3937] Seto Kaiba 0 / 0 820.83 0 Classic #56 (167) de_dust2 10 / 10 kết nối
134. [3942] Player ниндзя 0 / 0 820.43 0 Death Run #4 (443) dr_dangerous 10 / 11 kết nối
135. [3971] ПИКСИЛЬ 0 / 4 817.89 10 Death Run #4 (443) dr_dangerous 10 / 11 kết nối
136. [4075] -Na-Vi-CalgON* 15 / 4 807.11 8 AIM #8 (651) aim_aaa 6 / 10 kết nối
137. [4115] Player 709053 0 / 1 803.75 1 Classic #43 (929) cs_assault 12 / 12 kết nối
138. [4137] солдат 75 / 42 802.27 51 Sniper #2 (348) awp_lego_2018 9 / 10 kết nối
139. [4224] КРЫСА1 0 / 0 793.16 0 [Ukraine] Classic Metro #1 (424) de_xpecm 7 / 10 kết nối
140. [4308] Player 142632 0 / 0 780.74 3 Surfing @ ski_2 #1 (527) surf_ski_2 3 / 12 kết nối
141. [4343] M H F 0 / 0 781.99 1 Surfing @ surf_iceday2 #1 (547) surf_iceday2 10 / 12 kết nối
142. [4394] sandeen 0 / 0 776.86 1 Classic #53 (171) de_dust2 8 / 10 kết nối
143. [4487] СЕРЖАНТ ЗАЛУПА 0 / 0 770.27 0 [Skill: 300+] Pro CSS #1 (853) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
144. [4534] AA 0 / 0 766.38 2 Classic #58 (370) de_dust 9 / 12 kết nối
145. [4579] Player 988129 0 / 0 764.08 0 Classic #49 (1169) de_dust2 11 / 12 kết nối
146. [4661] Player 1057250 0 / 0 757.77 1 Surfing @ super_mario #1 (483) surf_super_mario 6 / 12 kết nối
147. [4663] Player 303982 0 / 0 758.07 0 Classic #35 (332) de_dust2 5 / 10 kết nối
148. [4681] haz 76 / 21 756.86 61 Meat #16 (538) $2000$ 11 / 12 kết nối
149. [4689] Player 1281078 0 / 0 756.35 1 Classic #72 (614) de_dust 11 / 12 kết nối
150. [4711] AlepouTriaris 0 / 0 755.27 1 Classic #51 (933) de_dust2 11 / 12 kết nối
151. [4718] Nord_western 0 / 0 754.85 1 [Skill: 300+] Pro CSS #1 (853) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
152. [4748] AVI#OPTIMUS PRIME# 1 / 0 752.93 0 Classic #47 (659) de_dust2 12 / 12 kết nối
153. [4765] Player 1090116 0 / 0 751.62 1 Classic #72 (614) de_dust 11 / 12 kết nối
154. [4779] Slim 0 / 0 749.72 1 Classic #47 (659) de_dust2 12 / 12 kết nối
155. [4790] Player 1299132 0 / 0 748.96 1 AIM #8 (651) aim_aaa 6 / 10 kết nối
156. [4829] Pastor Love 0 / 0 746.03 1 Classic #43 (929) cs_assault 12 / 12 kết nối
157. [4846] Player 924706 0 / 0 745.26 1 Classic #48 (461) de_dust2 11 / 12 kết nối
158. [4873] теросер 1 / 0 743.07 0 Meat #24 (588) fy_vertigo 6 / 10 kết nối
159. [4877] Player 1234816 30 / 1 742.51 24 [Skill: 300+] Pro CZ #1 (516) de_dust2_cz 5 / 10 kết nối
160. [4943] Player 1339957 1 / 0 738.74 1 Sniper #1 (507) awp_india 7 / 10 kết nối
161. [5007] ]]]ENTITY 303[[[ 0 / 0 735.38 0 Surfing @ ski_2 #3 (365) surf_ski_2 4 / 12 kết nối
162. [5127] Player 1007663 0 / 0 727.83 0 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
163. [5167] shakirov 23 / 0 725.38 14 Classic #72 (614) de_dust 11 / 12 kết nối
164. [5179] 77777777777777 -1 / 1 724.49 1 Classic #47 (659) de_dust2 12 / 12 kết nối
165. [5264] перец 0 / 1 718.95 1 CS:GO de_mirage #2 (794) de_mirage_go 8 / 10 kết nối
166. [5336] Вован 0 / 0 713.97 1 Classic #45 (423) cs_assault 10 / 12 kết nối
167. [5372] МЫШЬ 0 / 0 711.52 1 Classic #79 (549) cs_mansion 10 / 12 kết nối
168. [5378] player 1 0 / 0 711.14 0 CS:GO de_mirage #2 (794) de_mirage_go 8 / 10 kết nối
169. [5399] CRAZY 0 / 0 709.81 0 Classic #4 (357) de_dust2 11 / 12 kết nối
170. [5405] Hunter88 0 / 0 709.58 1 Classic #48 (461) de_dust2 11 / 12 kết nối
171. [5464] Player 1340570 0 / 0 706.63 0 [Skill: 300+] Pro Classic #1 (614) de_dust2 8 / 10 kết nối
172. [5480] Player 1043588 18 / 22 704.47 63 Classic #12 (406) cs_militia 6 / 10 kết nối
173. [5501] FixPrice 0 / 0 704.17 0 Classic #4 (357) de_dust2 11 / 12 kết nối
174. [5502] Let*s Go 0 / 0 704.07 0 Meat #2 (664) fy_iceworldx 8 / 10 kết nối
175. [5504] Player 1215048 0 / 0 703.86 1 [Winter] GG War #1 (346) gg_winter_s 11 / 14 kết nối
176. [5824] Player 599526 0 / 0 686.75 1 Classic #81 (275) de_dust2 6 / 10 kết nối
177. [5880] Player 1324179 0 / 0 683.90 0 Meat #10 (743) $2000$ 10 / 12 kết nối
178. [5978] Псина 1 / 0 676.68 1 [Winter] GG War #1 (346) gg_winter_s 11 / 14 kết nối
179. [6057] Ezra 0 / 0 706.04 0 Classic #34 (234) de_dust 12 / 12 kết nối
180. [6074] Player 499561 0 / 0 672.84 1 Death Run #2 (499) dr_dangerous 7 / 11 kết nối
181. [6077] МАСТЕР ПАРКУЛА 15 / 28 672.46 24 Star Wars FFA #2 (361) ffa_cloudcity_sw 3 / 10 kết nối
182. [6123] HAYDAR_DUMEN 0 / 0 669.27 1 Classic #45 (423) cs_assault 10 / 12 kết nối
183. [6130] Ден_БархатныйРотик 12 / 9 669.65 61 [Winter] GG War #1 (346) gg_winter_s 11 / 14 kết nối
184. [6160] zloi 0 / 0 668.09 0 Classic #79 (549) cs_mansion 10 / 12 kết nối
185. [6161] Player 1072137 0 / 1 668.06 0 GunGame WAR #7 (361) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
186. [6281] KycoK 1 / 0 661.78 0 AIM #8 (651) aim_aaa 6 / 10 kết nối
187. [6338] Я Украина 0 / 0 659.43 0 [Winter] fy_snow #1 (313) fy_snow 11 / 12 kết nối
188. [6366] Player 1180974 0 / 0 657.04 0 GunGame WAR #9 (368) $2000$ 8 / 14 kết nối
189. [6370] Player 1267673 0 / 0 657.28 0 Classic #45 (423) cs_assault 10 / 12 kết nối
190. [6385] Хлеб 0 / 0 656.79 1 [Skill: 300+] Pro CSS #1 (853) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
191. [6386] КОРОЛЬ 0 / 0 656.75 0 CS:S #1 (231) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
192. [6457] Player 1173521 0 / 1 653.16 0 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
193. [6471] ле 10 / 14 651.22 24 Classic #4 (357) de_dust2 11 / 12 kết nối
194. [6510] Валодя 5 / 12 650.62 14 Duel de_dust2_2x2_snow #2 (459) de_dust2_2x2_snow 2 / 2 kết nối
195. [6517] Player 684542 0 / 0 649.47 1 Classic #54 (350) de_dust2 2 / 10 kết nối
196. [6522] Player 1218559 0 / 0 648.95 0 [Winter] GG War #1 (346) gg_winter_s 11 / 14 kết nối
197. [6561] Player 1196120 0 / 0 647.92 0 Surfing @ super_mario #1 (483) surf_super_mario 6 / 12 kết nối
198. [6585] ATOMO 0 / 0 646.72 1 Classic #47 (659) de_dust2 12 / 12 kết nối
199. [6806] Vadik 0 / 0 636.42 0 [Skill: 300+] Pro CSS #1 (853) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
200. [6816] Kott play 0 / 0 636.06 1 Classic #7 (626) de_cpl_mill 3 / 10 kết nối
201. [6888] _NoName_ 0 / 0 632.74 0 CS:GO de_cache #2 (589) de_cache_go 6 / 10 kết nối
202. [6972] [CS] MASTER 4 / 1 628.64 1 CS:GO de_dust2 #1 (514) de_dust2_go 9 / 10 kết nối
203. [7002] Player 1246247 0 / 0 627.50 0 Classic #33 (772) de_dust2 4 / 12 kết nối
204. [7079] Player 1288210 0 / 0 624.07 0 Meat #24 (588) fy_vertigo 6 / 10 kết nối
205. [7142] Lobster 0 / 0 620.71 0 Classic #68 (325) de_dust2 10 / 12 kết nối
206. [7164] Player 689884 0 / 0 619.83 0 Classic #63 (720) cs_assault 10 / 10 kết nối
207. [7192] 001 0 / 0 619.11 1 Meat #16 (538) $2000$ 11 / 12 kết nối
208. [7274] Player 315563 0 / 0 615.14 1 [Skill: 300+] Pro CSS #1 (853) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
209. [7313] Player 1245241 22 / 15 613.31 16 Meat #2 (664) fy_iceworldx 8 / 10 kết nối
210. [7334] Player 888051 0 / 0 612.54 0 Classic #63 (720) cs_assault 10 / 10 kết nối
211. [7365] Player 1131628 0 / 0 618.16 1 Meat #19 (350) $2000$ 10 / 12 kết nối
212. [7374] Helzinko 2 / 2 610.70 1 Sniper #3 (687) awp_india 8 / 10 kết nối
213. [7471] Player 1295254 0 / 0 602.71 1 Classic #48 (461) de_dust2 11 / 12 kết nối
214. [7506] ATL 0 / 0 605.04 0 Sniper #2 (348) awp_lego_2018 9 / 10 kết nối
215. [7517] Player 1276087 4 / 0 604.64 3 Classic #79 (549) cs_mansion 10 / 12 kết nối
216. [7519] Player 1146168 0 / 0 604.42 0 Classic #38 (281) de_avangard 11 / 12 kết nối
217. [7532] Player 1124133 0 / 2 603.93 1 Classic #50 (1579) de_dust2 11 / 12 kết nối
218. [7571] Player 1185900 -1 / 4 602.26 5 CS:GO de_vertigo #2 (1044) de_vertigo_go 1 / 12 kết nối
219. [7623] Приветики 0 / 0 600.45 0 [Skill: 300+] Pro CZ #1 (516) de_dust2_cz 5 / 10 kết nối
220. [7660] Player 1283647 43 / 10 598.77 34 Classic #25 (320) de_dust2 7 / 10 kết nối
221. [7663] behi97 0 / 0 598.63 1 Meat #16 (538) $2000$ 11 / 12 kết nối
222. [7803] Player 684069 0 / 0 593.76 0 Duel fy_pool_day #2 (594) fy_pool_day_duel 1 / 2 kết nối
223. [7817] Dreft_x852 1 / 1 592.99 2 GunGame WAR #9 (368) $2000$ 8 / 14 kết nối
224. [7842] Димка__НаГиБаТоР_ 29 / 15 591.92 57 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
225. [7842] UgS 5 / 0 592.02 1 Deathmatch ☠ Ratz #1 (174) de_rats 7 / 12 kết nối
226. [7899] id227601542 0 / 0 589.89 1 Classic #33 (772) de_dust2 4 / 12 kết nối
227. [7904] Player 638898 83 / 46 589.76 44 Sniper #1 (507) awp_india 7 / 10 kết nối
228. [8014] (AWP)R-D-G 9 / 5 584.78 4 FFA ☠ AWP Only #1 (502) awp_rats3_v2 1 / 10 kết nối
229. [8265] tamizhan98 1 / 0 576.26 1 GunGame WAR #9 (368) $2000$ 8 / 14 kết nối
230. [8277] Player 1044406 0 / 0 575.44 1 [Skill: 300+] Pro CZ #1 (516) de_dust2_cz 5 / 10 kết nối
231. [8302] Player 1293572 0 / 0 574.63 0 GunGame ☠ snowpool #1 (164) gg_snowpool 6 / 10 kết nối
232. [8316] 4ebyrek 0 / 0 574.04 1 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
233. [8325] Player 397905 0 / 1 574.03 1 [Winter] fy_snow #1 (313) fy_snow 11 / 12 kết nối
234. [8363] Джон Рембо 0 / 0 572.43 1 Classic #52 (417) de_dust2 12 / 12 kết nối
235. [8609] Player 47576 0 / 0 563.54 1 Minecraft World #1 (101) fy_world_minecraft 10 / 10 kết nối
236. [8636] Player 945743 0 / 0 563.23 0 Classic #32 (563) cs_assault 1 / 12 kết nối
237. [8675] Mookki 0 / 0 561.88 1 CS:GO de_dust2 #1 (514) de_dust2_go 9 / 10 kết nối
238. [8708] DutchWithTheClutch 0 / 0 560.29 0 Duel aim_map #5 (495) aim_map_duel 2 / 2 kết nối
239. [8729] Player 71967 2 / 0 559.42 1 Classic #31 (881) de_dust2 10 / 12 kết nối
240. [8823] Player 1331504 0 / 0 555.98 0 Classic #60 (424) de_dust 8 / 12 kết nối
241. [9024] Player 1277992 0 / 0 549.68 0 Classic #31 (881) de_dust2 10 / 12 kết nối
242. [9031] HOPE 0 / 1 549.40 1 Classic #81 (275) de_dust2 6 / 10 kết nối
243. [9181] Bandy 0 / 0 544.89 0 [Winter] fy_iceworld2k #2 (231) fy_iceworld2k 3 / 12 kết nối
244. [9263] Player 1146169 0 / 0 542.38 1 Classic #38 (281) de_avangard 11 / 12 kết nối
245. [9306] nik pro standoff2 29 / 20 540.79 17 [Ukraine] Classic Metro #3 (365) de_xpecm 7 / 10 kết nối
246. [9347] Player 1228254 5 / 1 539.27 1 GunGame FFA ☠ Assault #2 (478) cs_assault_upc 2 / 10 kết nối
247. [9473] сас 0 / 6 535.46 49 Death Run #3 (371) dr_countryside 7 / 11 kết nối
248. [9631] FrajerMocBejk 0 / 0 530.84 0 Classic #70 (150) de_dust2 9 / 12 kết nối
249. [9657] Вези Меня Мразь 9 / 38 529.77 34 Classic #10 (571) cs_mansion 9 / 12 kết nối
250. [9677] ссср 0 / 0 529.27 0 Meat #28 (208) fy_iceworldx 6 / 10 kết nối
251. [10120] Player 1301837 2 / 2 532.27 1 Classic #10 (571) cs_mansion 9 / 12 kết nối
252. [10168] Broker dayi 0 / 1 513.98 1 Classic #4 (357) de_dust2 11 / 12 kết nối
253. [10209] Player 957273 0 / 1 513.06 0 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
254. [10313] kott play 0 / 1 510.02 1 Sniper #1 (507) awp_india 7 / 10 kết nối
255. [10336] ГЕШКА ГОРИН 0 / 0 509.23 1 Death Run #4 (443) dr_dangerous 10 / 11 kết nối
256. [10440] Player 1146168 0 / 0 506.60 0 Classic #38 (281) de_avangard 11 / 12 kết nối
257. [10460] FROG OG 1 / 1 506.09 1 Meat #4 (503) $2000$ 8 / 12 kết nối
258. [10516] XuTmeH 0 / 0 504.68 1 Classic #4 (357) de_dust2 11 / 12 kết nối
259. [10521] Tadek2005 0 / 0 504.43 0 CS:S #1 (231) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
260. [10837] вадим12 0 / 0 496.37 0 [Winter] GG War #1 (346) gg_winter_s 11 / 14 kết nối
261. [10876] Player 971457 1 / 9 494.17 18 Classic #43 (929) cs_assault 12 / 12 kết nối
262. [10923] AAAAAAAAAAAAAAAAAA 0 / 0 494.08 1 Surfing @ surf_iceday2 #1 (547) surf_iceday2 10 / 12 kết nối
263. [10986] Player 991880 1 / 1 492.31 1 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
264. [11045] Player 91977 0 / 0 490.83 1 Minecraft 35HP #1 (282) 35hp_minecraft 3 / 10 kết nối
265. [11078] Player 1112834 0 / 0 490.17 1 CS:GO de_dust2 #1 (514) de_dust2_go 9 / 10 kết nối
266. [11107] Player 655480 0 / 0 489.17 0 Surfing @ ski_2 #1 (527) surf_ski_2 3 / 12 kết nối
267. [11147] Player 1295385 0 / 0 488.17 0 Classic #69 (295) de_dust2 10 / 12 kết nối
268. [11200] Player 661450 0 / 0 486.67 1 Death Run #2 (499) dr_dangerous 7 / 11 kết nối
269. [11227] Player 1242146 2 / 1 485.73 0 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
270. [11258] Player 1187178 19 / 17 484.86 19 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
271. [11419] Steve 777 0 / 0 481.24 0 Death Run #2 (499) dr_dangerous 7 / 11 kết nối
272. [11489] Player 1211849 0 / 0 479.22 1 [Skill: 300+] Pro CSS #1 (853) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
273. [11605] Player 726559 0 / 0 476.69 1 Classic #35 (332) de_dust2 5 / 10 kết nối
274. [11625] korean 1 / 0 476.24 1 Classic #38 (281) de_avangard 11 / 12 kết nối
275. [11808] Player 314215 0 / 2 471.92 1 Meat #10 (743) $2000$ 10 / 12 kết nối
276. [11966] Player 1104318 0 / 0 468.15 1 CS:GO de_vertigo #1 (408) de_vertigo_go 8 / 12 kết nối
277. [12000] Player 1042856 0 / 0 467.47 1 GunGame WAR #9 (368) $2000$ 8 / 14 kết nối
278. [12079] Player 919923 0 / 0 465.74 1 Meat #24 (588) fy_vertigo 6 / 10 kết nối
279. [12126] геймер кс го 2 / 1 464.52 1 AIM #8 (651) aim_aaa 6 / 10 kết nối
280. [12162] Player 1114400 0 / 0 463.64 1 Death Run #4 (443) dr_dangerous 10 / 11 kết nối
281. [12182] Player 1259346 1 / 1 463.41 23 Deathmatch ☠ Ratz #2 (582) de_rats 4 / 12 kết nối
282. [12361] kol_Asmun 0 / 0 459.06 1 Classic #4 (357) de_dust2 11 / 12 kết nối
283. [12410] Player 921054 -1 / 1 457.88 1 Duel aim_headshot #1 (458) aim_headshot_duel 2 / 2 kết nối
284. [12438] Player 471484 0 / 0 457.49 0 Classic #43 (929) cs_assault 12 / 12 kết nối
285. [12541] VIRUS 0 / 0 455.04 1 Classic #72 (614) de_dust 11 / 12 kết nối
286. [12572] Player 1288361 0 / 1 454.41 0 Sniper #3 (687) awp_india 8 / 10 kết nối
287. [12642] Player 0 / 0 452.57 0 Classic #1 (1408) de_dust2 11 / 12 kết nối
288. [12772] Player 1321407 6 / 10 450.16 12 Classic #49 (1169) de_dust2 11 / 12 kết nối
289. [12844] Player 1321501 21 / 25 448.70 20 Classic #69 (295) de_dust2 10 / 12 kết nối
290. [12865] AAAAAAAAAA 11 1 / 0 448.11 0 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
291. [12984] Player 1231578 0 / 0 445.67 1 [Ukraine] Classic Metro #1 (424) de_xpecm 7 / 10 kết nối
292. [13009] marmok 0 / 0 445.16 1 [Skill: 300+] Pro Classic #1 (614) de_dust2 8 / 10 kết nối
293. [13026] COFFI 0 / 0 444.82 0 Surfing @ surf_iceday2 #1 (547) surf_iceday2 10 / 12 kết nối
294. [13167] dIeXiEdAy 31 / 31 488.76 61 Classic #10 (571) cs_mansion 9 / 12 kết nối
295. [13213] paulo 15 / 33 441.08 58 CS:GO de_vertigo #1 (408) de_vertigo_go 8 / 12 kết nối
296. [13266] NEI# 0 / 1 440.04 1 Meat #14 (617) fy_iceworldx 4 / 10 kết nối
297. [13573] whahahaha 0 / 0 433.90 0 Classic #72 (614) de_dust 11 / 12 kết nối
298. [13754] CiobbY11 0 / 0 430.66 0 Duel aim_map #5 (495) aim_map_duel 2 / 2 kết nối
299. [13957] Player 1297294 3 / 0 426.42 2 Classic #10 (571) cs_mansion 9 / 12 kết nối
300. [14055] Player 906066 0 / 0 424.85 1 Classic #45 (423) cs_assault 10 / 12 kết nối
301. [14110] СТЕТХЕМ 0 / 0 423.69 0 [Winter] GG War #3 (325) gg_winter_s 2 / 14 kết nối
302. [14168] [NAVI] V1n 32 / 20 422.47 22 [Ukraine] Classic Metro #3 (365) de_xpecm 7 / 10 kết nối
303. [14191] Sergo 1 / 0 422.05 2 [Skill: 300+] Pro Classic #1 (614) de_dust2 8 / 10 kết nối
304. [14196] бот ваня 0 / 0 421.85 0 CS:GO de_vertigo #1 (408) de_vertigo_go 8 / 12 kết nối
305. [14293] Player 503520 0 / 0 419.96 0 CS:GO de_vertigo #1 (408) de_vertigo_go 8 / 12 kết nối
306. [14296] MARSHMELOL 0 / 1 419.92 9 Surfing @ surf_iceday2 #1 (547) surf_iceday2 10 / 12 kết nối
307. [14328] PETUSHARA 0 / 0 419.31 0 FFA ☠ AWP Only #1 (502) awp_rats3_v2 1 / 10 kết nối
308. [14410] Player 137414 0 / 0 417.65 0 GunGame ☠ #2 (142) de_dust 4 / 10 kết nối
309. [14456] Player 1244646 2 / 0 416.87 1 Meat #27 (250) $2000$ 9 / 12 kết nối
310. [14486] Player 769432 1 / 1 416.35 1 GunGame FFA ☠ Assault #2 (478) cs_assault_upc 2 / 10 kết nối
311. [14591] DISKRETNI-HEROJ 0 / 0 414.38 1 Classic #45 (423) cs_assault 10 / 12 kết nối
312. [14821] Player 1268197 0 / 0 409.93 1 Classic #58 (370) de_dust 9 / 12 kết nối
313. [14868] FiRsYY 0 / 2 409.02 1 Meat #11 (230) fy_pool_day 2 / 10 kết nối
314. [14885] Player 1308543 0 / 0 408.80 0 Classic #11 (356) cs_assault 9 / 10 kết nối
315. [14981] Player 1214436 0 / 0 407.04 0 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
316. [15051] Player 684502 0 / 0 405.93 0 Duel fy_pool_day #1 (406) fy_pool_day_duel 1 / 2 kết nối
317. [15064] Player 1138216 0 / 1 405.76 1 Classic #63 (720) cs_assault 10 / 10 kết nối
318. [15067] Player 1304310 4 / 11 405.54 16 Classic #72 (614) de_dust 11 / 12 kết nối
319. [15072] Player 1083782 0 / 0 405.46 0 GunGame WAR #4 (405) gg_adrenalin 1 / 14 kết nối
320. [15276] Player 675 0 / 0 401.82 0 CS:GO de_mirage #2 (794) de_mirage_go 8 / 10 kết nối
321. [15344] dozy 0 / 0 400.68 0 Classic #52 (417) de_dust2 12 / 12 kết nối
322. [15646] Player 786780 0 / 11 395.47 9 Surfing @ ski_2 #3 (365) surf_ski_2 4 / 12 kết nối
323. [15760] Noob_is_me 4 / 2 394.00 7 Classic #52 (417) de_dust2 12 / 12 kết nối
324. [16193] uebu 0 / 0 386.58 0 Classic #56 (167) de_dust2 10 / 10 kết nối
325. [16241] ТвояУчилка 0 / 1 385.62 1 Death Run #4 (443) dr_dangerous 10 / 11 kết nối
326. [16297] mr_pro 10 / 5 384.59 20 CS:GO de_dust2 #1 (514) de_dust2_go 9 / 10 kết nối
327. [16316] Лиза666 0 / 0 384.33 0 Classic #22 (326) de_dust2_2x2 4 / 4 kết nối
328. [16413] Player 961632 0 / 0 382.89 0 [Skill: 300+] Pro Classic #1 (614) de_dust2 8 / 10 kết nối
329. [16613] BOKI 0 / 1 379.72 1 Classic #72 (614) de_dust 11 / 12 kết nối
330. [16743] ZeonFlagman 5 / 1 377.80 1 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
331. [16847] Player 1188240 1 / 10 375.93 11 [Skill: 300+] Pro Classic #1 (614) de_dust2 8 / 10 kết nối
332. [16849] bercarboss3 1 / 0 376.10 1 Deathmatch ☠ Ratz #1 (174) de_rats 7 / 12 kết nối
333. [16859] alik 0 / 1 375.69 1 Classic #10 (571) cs_mansion 9 / 12 kết nối
334. [16924] Player 1340582 0 / 0 374.80 0 Classic #23 (235) de_dust2_2x2 4 / 4 kết nối
335. [16965] Player 1164453 0 / 0 374.05 1 [Ukraine] Classic Metro #3 (365) de_xpecm 7 / 10 kết nối
336. [17092] Player 610063 0 / 0 372.13 0 Death Run #4 (443) dr_dangerous 10 / 11 kết nối
337. [17129] HS M8N 0 / 0 371.62 0 Meat #10 (743) $2000$ 10 / 12 kết nối
338. [17371] Player 1322525 0 / 1 367.92 1 [Skill: 300+] Pro CSS #1 (853) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
339. [17391] Player 856664 0 / 0 367.74 0 Classic #55 (309) de_dust2 7 / 10 kết nối
340. [17409] Player 1125253 3 / 12 375.97 10 Surfing @ surf_iceday2 #2 (604) surf_iceday2 3 / 12 kết nối
341. [17460] Player 1214212 0 / 0 366.56 1 [Winter] de_survivor #3 (394) de_survivor 9 / 12 kết nối
342. [17503] Player 708256 5 / 7 365.89 10 [Ukraine] Classic Metro #3 (365) de_xpecm 7 / 10 kết nối
343. [17574] Player 683765 0 / 1 364.92 1 CS:S #1 (231) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
344. [18228] Player 1322986 0 / 0 355.39 1 [Skill: 300+] Pro CZ #1 (516) de_dust2_cz 5 / 10 kết nối
345. [18414] Player 623663 0 / 0 352.98 1 Classic #70 (150) de_dust2 9 / 12 kết nối
346. [18457] Nothing for you 2 / 2 352.33 2 Sniper Wars #1 (210) awp_base 5 / 12 kết nối
347. [18742] Player 706251 0 / 0 348.37 1 CS:GO de_vertigo #1 (408) de_vertigo_go 8 / 12 kết nối
348. [18743] Player 1026487 1 / 0 348.17 1 Classic #1 (1408) de_dust2 11 / 12 kết nối
349. [18780] я про 0 / 0 347.68 1 CS:GO de_cache #2 (589) de_cache_go 6 / 10 kết nối
350. [18892] NiBBa_Tony 0 / 0 346.12 0 Classic #36 (162) cs_assault_upc 5 / 10 kết nối
351. [18983] Player 1329988 0 / 0 342.10 1 [Winter] fy_snow #1 (313) fy_snow 11 / 12 kết nối
352. [19022] alexey_vrb 0 / 0 344.28 1 Classic #11 (356) cs_assault 9 / 10 kết nối
353. [19259] Player 1251992 0 / 0 341.05 0 Classic #79 (549) cs_mansion 10 / 12 kết nối
354. [19433] Player 1090540 1 / 1 338.67 5 [Ukraine] Classic Metro #3 (365) de_xpecm 7 / 10 kết nối
355. [19496] ПЕТУХ 0 / 0 337.70 1 Classic #22 (326) de_dust2_2x2 4 / 4 kết nối
356. [19718] Player 1072101 0 / 0 334.93 0 Meat #5 (138) fy_iceworld 7 / 10 kết nối
357. [19727] Player 370867 0 / 0 334.58 0 CS:GO de_nuke_v2 #2 (705) de_nuke_v2_go 2 / 10 kết nối
358. [19842] Player 998103 0 / 0 333.15 0 Death Run #4 (443) dr_dangerous 10 / 11 kết nối
359. [20026] Player 451492 0 / 0 330.65 1 Meat #28 (208) fy_iceworldx 6 / 10 kết nối
360. [20252] Player 275439 0 / 1 310.21 1 Meat #21 (211) cs_pf_dust 7 / 10 kết nối
361. [20389] Player 480195 0 / 0 325.84 0 Classic #43 (929) cs_assault 12 / 12 kết nối
362. [20403] Player 1133587 0 / 0 325.66 0 Meat #21 (211) cs_pf_dust 7 / 10 kết nối
363. [20412] Player 1265888 1 / 0 325.52 1 Classic #7 (626) de_cpl_mill 3 / 10 kết nối
364. [20613] Player 821164 0 / 0 323.07 1 Classic #79 (549) cs_mansion 10 / 12 kết nối
365. [20726] ну ты крыса 0 / 0 321.63 1 CS:GO de_vertigo #1 (408) de_vertigo_go 8 / 12 kết nối
366. [20749] Player 1337755 0 / 0 321.35 1 Classic #31 (881) de_dust2 10 / 12 kết nối
367. [20776] JG pacans 0 / 0 321.01 1 Sniper Wars #1 (210) awp_base 5 / 12 kết nối
368. [20914] Player 1328547 0 / 1 319.58 1 [Skill: 300+] Pro CSS #1 (853) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
369. [21141] saha2007lit 0 / 0 316.47 1 Meat #16 (538) $2000$ 11 / 12 kết nối
370. [21166] Player 1340846 1 / 0 316.15 1 Meat #4 (503) $2000$ 8 / 12 kết nối
371. [21365] Player 1336795 0 / 0 313.57 0 GunGame WAR #9 (368) $2000$ 8 / 14 kết nối
372. [21394] Player 205183 0 / 0 313.21 1 [Skill: 300+] Pro CSS #1 (853) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
373. [21456] Player 470819 0 / 0 312.40 2 Classic #72 (614) de_dust 11 / 12 kết nối
374. [21603] Player 986590 0 / 23 310.58 56 Surfing @ super_mario #1 (483) surf_super_mario 6 / 12 kết nối
375. [21641] Player 1324704 14 / 22 310.11 48 Surfing @ ski_2 #1 (527) surf_ski_2 3 / 12 kết nối
376. [21669] Player 859866 0 / 0 309.76 1 Death Run #2 (499) dr_dangerous 7 / 11 kết nối
377. [21752] Player 375903 0 / 0 308.74 0 [Skill: 300+] Pro Classic #1 (614) de_dust2 8 / 10 kết nối
378. [21752] кукумбер564 0 / 0 308.70 0 Classic #52 (417) de_dust2 12 / 12 kết nối
379. [21757] Player 2 / 0 308.91 3 Classic #42 (159) de_dust2 8 / 10 kết nối
380. [21817] саня 18 лет 0 / 0 307.85 0 Death Run #3 (371) dr_countryside 7 / 11 kết nối
381. [21961] Player 386627 0 / 1 306.01 1 Classic #63 (720) cs_assault 10 / 10 kết nối
382. [22013] Player 180709 4 / 8 305.28 16 [Skill: 300+] Pro CZ #1 (516) de_dust2_cz 5 / 10 kết nối
383. [22055] Player 1261703 0 / 0 305.01 0 Minecraft 35HP #1 (282) 35hp_minecraft 3 / 10 kết nối
384. [22061] CARL z 0 / 11 304.69 62 Death Run #4 (443) dr_dangerous 10 / 11 kết nối
385. [22191] лиза 0 / 0 303.09 1 Classic #22 (326) de_dust2_2x2 4 / 4 kết nối
386. [22375] Player 1203548 0 / 0 300.93 0 Meat #29 (283) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
387. [22440] Player 972175 1 / 6 300.22 24 Classic #45 (423) cs_assault 10 / 12 kết nối
388. [22591] mors 0 / 0 298.48 0 Classic #25 (320) de_dust2 7 / 10 kết nối
389. [22625] Player 1341101 1 / 2 297.92 2 Classic #48 (461) de_dust2 11 / 12 kết nối
390. [22871] Player 1124020 1 / 0 295.18 1 Death Run #2 (499) dr_dangerous 7 / 11 kết nối
391. [22964] Player 1340124 0 / 0 294.09 1 CS:GO de_cache #1 (201) de_cache_go 3 / 10 kết nối
392. [23056] Player 1053873 0 / 1 293.15 1 Classic #68 (325) de_dust2 10 / 12 kết nối
393. [23163] Player 1338106 0 / 0 291.88 0 Classic #69 (295) de_dust2 10 / 12 kết nối
394. [23214] blazencreed 0 / 0 291.12 1 CS:GO de_cache #2 (589) de_cache_go 6 / 10 kết nối
395. [23334] КоРоНоВиРуС 0 / 0 289.71 0 [Ukraine] Classic Metro #5 (147) de_xpecm 8 / 10 kết nối
396. [23352] MrDonya 0 / 0 289.58 1 Classic #31 (881) de_dust2 10 / 12 kết nối
397. [23421] POMPA 1 / 1 288.75 1 Minecraft Fight Yard #1 (204) fy_minecraft 4 / 10 kết nối
398. [23427] Player 1308814 0 / 0 288.75 1 Classic #63 (720) cs_assault 10 / 10 kết nối
399. [23656] Player 1305350 0 / 0 286.22 0 Classic #48 (461) de_dust2 11 / 12 kết nối
400. [23692] Dobromir 1 / 0 285.78 0 Minecraft AIM #2 (286) aim_minecraft 1 / 10 kết nối
401. [23693] Player 1340684 0 / 1 285.77 1 Classic #23 (235) de_dust2_2x2 4 / 4 kết nối
402. [23772] Player 1038774 0 / 0 284.89 0 Classic #68 (325) de_dust2 10 / 12 kết nối
403. [23884] МаЛиНеЧкА 0 / 1 283.62 26 Death Run #4 (443) dr_dangerous 10 / 11 kết nối
404. [24034] Player 1307416 0 / 0 281.94 0 Classic #48 (461) de_dust2 11 / 12 kết nối
405. [24112] dfesf 0 / 0 281.03 1 Death Run #3 (371) dr_countryside 7 / 11 kết nối
406. [24167] Player 1319383 0 / 0 280.43 1 Classic #68 (325) de_dust2 10 / 12 kết nối
407. [24182] SALAMIMIES 0 / 0 280.30 0 Surfing @ ski_2 #3 (365) surf_ski_2 4 / 12 kết nối
408. [24200] BIGBOYPENN 0 / 0 280.11 0 Meat #21 (211) cs_pf_dust 7 / 10 kết nối
409. [24237] MishaTop65 0 / 0 279.69 1 Classic #22 (326) de_dust2_2x2 4 / 4 kết nối
410. [24370] Хуй с горы 0 / 0 278.18 1 Classic #58 (370) de_dust 9 / 12 kết nối
411. [24482] Player 767475 0 / 0 276.95 1 Meat #29 (283) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
412. [24515] hi bich 0 / 0 276.60 0 Sniper Wars #1 (210) awp_base 5 / 12 kết nối
413. [24835] Player 1319399 10 / 32 269.92 7 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
414. [24929] fatboy1234 0 / 1 272.33 1 Classic #42 (159) de_dust2 8 / 10 kết nối
415. [24983] Player 48193 1 / 1 271.76 14 Deathmatch ☠ Ratz #2 (582) de_rats 4 / 12 kết nối
416. [25054] Player 517831 0 / 0 270.86 1 Classic #48 (461) de_dust2 11 / 12 kết nối
417. [25265] Player 1276963 1 / 0 268.60 1 Sniper #3 (687) awp_india 8 / 10 kết nối
418. [25282] Артем 0 / 0 268.41 0 Surfing @ surf_iceday2 #1 (547) surf_iceday2 10 / 12 kết nối
419. [25378] Player 653695 0 / 2 267.39 1 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
420. [25383] DESANT 17 / 10 267.33 20 Duel de_dust2_2x2_snow #2 (459) de_dust2_2x2_snow 2 / 2 kết nối
421. [25516] Player 559725 0 / 0 266.04 0 Classic #71 (300) de_dust 11 / 12 kết nối
422. [25581] глобол 0 / 0 265.04 1 CS:GO de_dust2 #1 (514) de_dust2_go 9 / 10 kết nối
423. [25697] Player 1178136 0 / 0 263.83 0 Classic #38 (281) de_avangard 11 / 12 kết nối
424. [25807] Player 1219616 0 / 0 262.63 1 [Winter] de_survivor #3 (394) de_survivor 9 / 12 kết nối
425. [25895] svelaa 0 / 0 261.63 1 Classic #36 (162) cs_assault_upc 5 / 10 kết nối
426. [26198] kapixelo 5 / 14 258.38 20 CS:GO de_cache #1 (201) de_cache_go 3 / 10 kết nối
427. [26301] Pro100Top4ik 0 / 0 257.47 0 CS:GO de_mirage #2 (794) de_mirage_go 8 / 10 kết nối
428. [26664] Player 1334563 0 / 0 253.48 0 Meat #10 (743) $2000$ 10 / 12 kết nối
429. [26783] Player 971144 0 / 0 252.23 0 Meat #10 (743) $2000$ 10 / 12 kết nối
430. [26836] Player 829009 0 / 0 251.67 1 [Winter] de_survivor #3 (394) de_survivor 9 / 12 kết nối
431. [26933] Player 1082261 4 / 6 250.64 13 Classic #42 (159) de_dust2 8 / 10 kết nối
432. [27032] Player 978398 0 / 0 249.61 4 Classic #79 (549) cs_mansion 10 / 12 kết nối
433. [27040] ckill 0 / 0 249.49 1 CS:GO de_mirage #2 (794) de_mirage_go 8 / 10 kết nối
434. [27094] Player 1269989 0 / 0 248.94 0 Classic #69 (295) de_dust2 10 / 12 kết nối
435. [27122] Player 1265136 5 / 20 248.62 36 Meat #19 (350) $2000$ 10 / 12 kết nối
436. [27276] [ADMIN] ГОСТЬ 666 0 / 0 246.97 0 CS:GO de_vertigo #1 (408) de_vertigo_go 8 / 12 kết nối
437. [27328] the68chargerfan 0 / 0 246.59 0 Classic #71 (300) de_dust 11 / 12 kết nối
438. [27332] Майкл Тайсон 0 / 1 246.42 0 Classic #35 (332) de_dust2 5 / 10 kết nối
439. [27479] Player 1174001 0 / 0 244.82 0 Meat #29 (283) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
440. [27506] ALBANIA 3 / 1 244.58 1 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
441. [27545] Player 971441 0 / 0 244.18 1 Classic #34 (234) de_dust 12 / 12 kết nối
442. [27615] ВводупуК 1 / 0 243.40 0 [Winter] GG War #1 (346) gg_winter_s 11 / 14 kết nối
443. [27659] Player 1177838 0 / 0 243.13 1 Classic #48 (461) de_dust2 11 / 12 kết nối
444. [27838] Player 846104 1 / 1 241.16 2 Minecraft Fight Yard #1 (204) fy_minecraft 4 / 10 kết nối
445. [28063] Player 1074933 0 / 0 238.80 0 [Ukraine] Classic Metro #5 (147) de_xpecm 8 / 10 kết nối
446. [28116] ВаLя_16 0 / 0 238.11 1 Sniper #2 (348) awp_lego_2018 9 / 10 kết nối
447. [28291] Player 1169832 0 / 0 236.38 1 Death Run #3 (371) dr_countryside 7 / 11 kết nối
448. [28409] Player 911418 5 / 11 235.15 6 Sniper #3 (687) awp_india 8 / 10 kết nối
449. [28573] Player 827872 0 / 0 233.45 0 [Winter] de_survivor #3 (394) de_survivor 9 / 12 kết nối
450. [28650] Player 1335513 0 / 0 232.55 1 Meat #21 (211) cs_pf_dust 7 / 10 kết nối
451. [28657] Деревяшка 0 / 1 232.58 0 GunGame WAR #7 (361) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
452. [28673] Player 729574 0 / 0 232.41 0 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
453. [28782] f 9 / 6 231.25 20 Classic #23 (235) de_dust2_2x2 4 / 4 kết nối
454. [28812] tltl4 0 / 0 230.94 0 Meat #4 (503) $2000$ 8 / 12 kết nối
455. [29001] Player 1310287 0 / 0 229.01 0 Classic #38 (281) de_avangard 11 / 12 kết nối
456. [29122] Player 960571 0 / 0 227.66 2 [Winter] de_survivor #3 (394) de_survivor 9 / 12 kết nối
457. [29214] killer001 0 / 0 226.82 1 Classic #11 (356) cs_assault 9 / 10 kết nối
458. [29294] bro aLIOK 0 / 0 226.00 1 [Winter] GG War #3 (325) gg_winter_s 2 / 14 kết nối
459. [29314] Player 1136291 0 / 0 225.76 0 Classic #45 (423) cs_assault 10 / 12 kết nối
460. [29507] Player 1336845 2 / 5 223.83 10 Classic #79 (549) cs_mansion 10 / 12 kết nối
461. [29516] Player 1311544 1 / 0 223.74 1 Minecraft AIM #1 (1211) aim_minecraft_by_pd311 5 / 10 kết nối
462. [29544] Player 1213398 0 / 0 223.46 1 Classic #49 (1169) de_dust2 11 / 12 kết nối
463. [29842] вынос мозгов 1 / 0 220.55 1 FFA ☠ AWP Only #2 (620) awp_rats3_v2 3 / 10 kết nối
464. [30037] Player 152368 1 / 0 218.45 2 Classic #84 (218) de_verso 1 / 10 kết nối
465. [30163] Player 502580 0 / 0 217.17 0 Classic #25 (320) de_dust2 7 / 10 kết nối
466. [30168] Player 1192841 0 / 2 217.09 1 Meat #16 (538) $2000$ 11 / 12 kết nối
467. [30223] Player 1265882 -2 / 12 216.54 23 Classic #81 (275) de_dust2 6 / 10 kết nối
468. [30253] Player 965963 0 / 0 216.27 0 Meat #4 (503) $2000$ 8 / 12 kết nối
469. [30274] bro77 0 / 2 227.65 1 Meat #21 (211) cs_pf_dust 7 / 10 kết nối
470. [30283] Player 1335142 0 / 1 215.92 1 Meat #28 (208) fy_iceworldx 6 / 10 kết nối
471. [30577] Player 1018258 9 / 13 213.09 12 Meat #29 (283) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
472. [30593] Player 1324909 0 / 0 212.79 0 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
473. [30759] Player 1334936 9 / 11 211.06 13 Meat #19 (350) $2000$ 10 / 12 kết nối
474. [30773] Player 1016554 0 / 0 210.97 1 [Ukraine] Classic Metro #1 (424) de_xpecm 7 / 10 kết nối
475. [30775] Player 1335579 0 / 12 210.92 25 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
476. [30801] Grayons 1 / 0 210.65 0 Duel aim_map #3 (130) aim_map_duel 2 / 2 kết nối
477. [30842] Player 681970 4 / 8 208.86 8 Classic #45 (423) cs_assault 10 / 12 kết nối
478. [30842] Player 1177294 0 / 0 210.17 0 Classic #55 (309) de_dust2 7 / 10 kết nối
479. [30851] Player 1204343 0 / 0 210.31 0 Classic #56 (167) de_dust2 10 / 10 kết nối
480. [30986] Player 1243671 0 / 0 208.80 0 Meat #6 (540) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
481. [31132] Player 1235234 0 / 1 207.28 1 AIM #8 (651) aim_aaa 6 / 10 kết nối
482. [31210] Player 988168 0 / 1 206.54 1 [Winter] fy_snow #1 (313) fy_snow 11 / 12 kết nối
483. [31591] BAT GALIGIO 18 / 8 202.68 10 Sniper #1 (507) awp_india 7 / 10 kết nối
484. [31649] Player 965206 0 / 0 202.00 1 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
485. [31697] Player 1335211 0 / 0 187.56 0 Classic #71 (300) de_dust 11 / 12 kết nối
486. [31823] Player 1190773 0 / 1 200.28 0 [Winter] fy_snow #1 (313) fy_snow 11 / 12 kết nối
487. [31959] Player 1063165 0 / 0 198.91 2 Classic #68 (325) de_dust2 10 / 12 kết nối
488. [32082] Player 687148 0 / 1 197.68 1 GunGame WAR #9 (368) $2000$ 8 / 14 kết nối
489. [32120] Player 1003585 0 / 1 197.30 1 Meat #24 (588) fy_vertigo 6 / 10 kết nối
490. [32131] Player 1193444 0 / 0 197.33 0 Meat #29 (283) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
491. [32238] Player 973589 0 / 0 196.12 1 Death Run #3 (371) dr_countryside 7 / 11 kết nối
492. [32428] Player 210538 0 / 0 194.19 1 Meat #5 (138) fy_iceworld 7 / 10 kết nối
493. [32635] Player 1262646 0 / 0 199.01 1 Classic #55 (309) de_dust2 7 / 10 kết nối
494. [32714] Player 1323703 0 / 1 191.30 1 Surfing @ surf_iceday2 #2 (604) surf_iceday2 3 / 12 kết nối
495. [32850] Player 1299208 0 / 0 189.97 0 Meat #29 (283) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
496. [32949] Player 1131528 1 / 2 188.95 1 Meat #16 (538) $2000$ 11 / 12 kết nối
497. [32958] Player 1008414 0 / 1 188.89 1 Meat #27 (250) $2000$ 9 / 12 kết nối
498. [33005] Player 1164434 2 / 5 188.40 2 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
499. [33126] Player 689902 0 / 0 187.18 0 Classic #60 (424) de_dust 8 / 12 kết nối
500. [33382] Player 1151052 1 / 1 184.61 0 GunGame WAR #7 (361) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
501. [33537] Player 720123 0 / 0 183.05 0 Classic #60 (424) de_dust 8 / 12 kết nối
502. [33612] Player 986089 0 / 0 182.20 1 Classic #55 (309) de_dust2 7 / 10 kết nối
503. [34036] vickerzzz 2 / 3 177.95 1 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
504. [34330] Player 1267440 0 / 0 169.82 0 Classic #12 (406) cs_militia 6 / 10 kết nối
505. [34706] DEMON2002 0 / 0 171.34 0 Sniper #1 (507) awp_india 7 / 10 kết nối
506. [34878] ПОПА БИГИМОТА 2 / 1 169.62 1 Sniper #2 (348) awp_lego_2018 9 / 10 kết nối
507. [35213] Player 1320540 0 / 0 166.26 1 Classic #42 (159) de_dust2 8 / 10 kết nối
508. [35298] fuckuo 0 / 0 165.41 1 Classic #38 (281) de_avangard 11 / 12 kết nối
509. [35566] Player 689965 0 / 0 162.70 1 Classic #60 (424) de_dust 8 / 12 kết nối
510. [35582] Player 854037 0 / 1 162.54 1 Classic #60 (424) de_dust 8 / 12 kết nối
511. [35598] Player 1330207 0 / 0 162.38 0 CS:S #1 (231) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
512. [35687] японка Яна 0 / 0 161.43 1 [Ukraine] Classic Metro #1 (424) de_xpecm 7 / 10 kết nối
513. [35990] qlqmmg 0 / 0 158.40 0 Classic #49 (1169) de_dust2 11 / 12 kết nối
514. [36006] Player 723070 4 / 8 158.12 25 Minecraft Fight Yard #1 (204) fy_minecraft 4 / 10 kết nối
515. [36036] Player 1136993 3 / 8 157.92 16 Classic #43 (929) cs_assault 12 / 12 kết nối
516. [36077] Player 830004 0 / 0 157.67 1 Classic #45 (423) cs_assault 10 / 12 kết nối
517. [36356] Player 10521 0 / 0 154.62 0 Classic #38 (281) de_avangard 11 / 12 kết nối
518. [36387] Player 1165247 0 / 0 154.41 0 Classic #58 (370) de_dust 9 / 12 kết nối
519. [36943] Player 289226 0 / 1 148.81 1 GunGame WAR #7 (361) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
520. [37011] Player 987010 0 / 0 148.09 0 Classic #58 (370) de_dust 9 / 12 kết nối
521. [37085] ваши матери шлюхи 0 / 0 147.34 0 [Winter] de_survivor #3 (394) de_survivor 9 / 12 kết nối
522. [37116] Player 329402 0 / 0 147.05 0 [Winter] fy_snow #1 (313) fy_snow 11 / 12 kết nối
523. [37750] Player 758479 0 / 1 140.61 1 Classic #63 (720) cs_assault 10 / 10 kết nối
524. [38009] Player 828554 0 / 0 138.04 0 Meat #27 (250) $2000$ 9 / 12 kết nối
525. [38074] HACIPURCIK_ 0 / 0 137.39 0 Duel aim_map #4 (187) aim_map_duel 0 / 2 kết nối
526. [38140] Player 1195003 2 / 6 136.69 12 Meat #5 (138) fy_iceworld 7 / 10 kết nối
527. [38383] Player 1344147 0 / 0 134.18 0 Classic #1 (1408) de_dust2 11 / 12 kết nối
528. [38531] Player 652886 0 / 0 132.70 0 Meat #5 (138) fy_iceworld 7 / 10 kết nối
529. [38694] Player 1273038 0 / 0 131.05 1 Meat #27 (250) $2000$ 9 / 12 kết nối
530. [38766] Player 1344785 0 / 0 130.27 0 Classic #35 (332) de_dust2 5 / 10 kết nối
531. [39134] Player 1189341 0 / 0 126.53 0 Classic #68 (325) de_dust2 10 / 12 kết nối
532. [39717] Player 18 / 52 120.59 43 Meat #24 (588) fy_vertigo 6 / 10 kết nối
533. [39843] Player 1269665 0 / 0 119.24 1 CS:GO de_vertigo #1 (408) de_vertigo_go 8 / 12 kết nối
534. [39971] Player 984054 0 / 2 115.80 1 Meat #16 (538) $2000$ 11 / 12 kết nối
535. [40725] nuggetporn 0 / 0 110.00 0 GunGame ☠ snowpool #1 (164) gg_snowpool 6 / 10 kết nối
536. [40965] kennys 0 / 0 107.37 0 Star Wars FFA #1 (75) ffa_cloudcity_sw 3 / 10 kết nối
537. [41218] Player 1018650 0 / 0 104.56 0 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
538. [41356] Player 1286451 1 / 2 103.09 1 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
539. [41396] саша 554 0 / 0 102.59 0 Meat #29 (283) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
540. [41757] emreto 1 / 1 98.47 1 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
541. [42234] Player 1080664 0 / 0 91.87 1 Classic #4 (357) de_dust2 11 / 12 kết nối
542. [42796] Player 948180 0 / 1 83.34 1 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
543. [43438] Player 560880 0 / 0 69.89 1 Classic #42 (159) de_dust2 8 / 10 kết nối
544. [43743] Player 1105096 0 / 1 60.14 1 Classic #72 (614) de_dust 11 / 12 kết nối
545. [43958] Player 693615 0 / 0 48.32 0 [Winter] fy_iceworld2k #2 (231) fy_iceworld2k 3 / 12 kết nối
546. [43959] MalloFR 0 / 2 50.00 4 Classic #47 (659) de_dust2 12 / 12 kết nối
547. [43960] Player 1344919 0 / 1 50.00 0 Minecraft World #1 (101) fy_world_minecraft 10 / 10 kết nối
548. [43961] Player 1344982 3 / 4 50.00 2 Meat #2 (664) fy_iceworldx 8 / 10 kết nối
549. [43962] Player 1321381 0 / 0 141.71 0 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
550. [43963] Player 0 / 1 50.00 0 Meat #6 (540) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
551. [43964] Player 0 / 0 50.00 0 [Ukraine] Classic Metro #1 (424) de_xpecm 7 / 10 kết nối
552. [43965] Player (1) 2 / 1 50.00 1 Classic #52 (417) de_dust2 12 / 12 kết nối
553. [43966] Player 1246623 0 / 0 151.24 0 Classic #33 (772) de_dust2 4 / 12 kết nối
554. [43967] Player 681004 0 / 0 52.93 0 Classic #34 (234) de_dust 12 / 12 kết nối
555. [43968] Player 1344929 0 / 0 50.00 1 [Winter] de_survivor #3 (394) de_survivor 9 / 12 kết nối
556. [43969] Player 1321342 0 / 0 114.78 0 Surfing @ ski_2 #2 (115) surf_ski_2 1 / 12 kết nối
557. [43970] Player 712918 0 / 0 129.69 0 Classic #1 (1408) de_dust2 11 / 12 kết nối
558. [43971] Player 1278980 0 / 1 50.00 1 Sniper Wars #1 (210) awp_base 5 / 12 kết nối
559. [43972] [VIP] Dark YouTube 14 / 21 148.69 21 GunGame ☠ snowpool #1 (164) gg_snowpool 6 / 10 kết nối
560. [43973] Player 1345008 0 / 2 50.00 2 Classic #38 (281) de_avangard 11 / 12 kết nối
561. [43974] Unslim_Shady 1 / 0 50.00 0 GunGame ☠ snowpool #1 (164) gg_snowpool 6 / 10 kết nối
562. [43975] LezYouTube 0 / 0 49.27 1 Classic #1 (1408) de_dust2 11 / 12 kết nối
563. [43976] Player 1345052 0 / 1 50.00 1 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
564. [43977] Player 1343493 0 / 0 50.00 1 Classic #71 (300) de_dust 11 / 12 kết nối
565. [43978] Player 1344935 0 / 0 50.00 1 Classic #53 (171) de_dust2 8 / 10 kết nối
566. [43979] Player 0 / 0 49.97 1 Classic #70 (150) de_dust2 9 / 12 kết nối
567. [43980] Player 1310535 0 / 0 50.00 0 Classic #36 (162) cs_assault_upc 5 / 10 kết nối
568. [43981] Player 1344861 0 / 0 50.00 0 Sniper Wars #3 (50) awp_vertigo_final 2 / 12 kết nối
569. [43982] Player 1310661 0 / 1 143.62 1 Classic #4 (357) de_dust2 11 / 12 kết nối
570. [43983] Player 1344961 0 / 0 50.00 1 Minecraft World #1 (101) fy_world_minecraft 10 / 10 kết nối
571. [43984] Player 1327581 0 / 0 62.45 0 Minecraft AIM #1 (1211) aim_minecraft_by_pd311 5 / 10 kết nối
572. [43985] Player 1344702 1 / 0 50.00 1 Duel de_dust2_2x2 #3 (50) de_dust2_2x2_duel 2 / 2 kết nối
573. [43986] Player 1344968 0 / 0 50.00 0 Duel aim_map #3 (130) aim_map_duel 2 / 2 kết nối
574. [43987] Player 1344960 0 / 0 50.00 0 Classic #51 (933) de_dust2 11 / 12 kết nối
575. [43988] Player 1344924 0 / 0 50.00 0 Star Wars FFA #2 (361) ffa_cloudcity_sw 3 / 10 kết nối
576. [43989] Player 857617 0 / 0 50.00 0 Meat #28 (208) fy_iceworldx 6 / 10 kết nối
577. [43990] Player 1344834 0 / 0 50.00 1 Classic #34 (234) de_dust 12 / 12 kết nối
578. [43991] Player 1344939 0 / 0 50.00 1 Death Run #3 (371) dr_countryside 7 / 11 kết nối
579. [43992] Player 1344822 0 / 1 50.00 1 [Ukraine] Classic Metro #3 (365) de_xpecm 7 / 10 kết nối
580. [43993] Player (1) 0 / 0 50.00 0 Classic #70 (150) de_dust2 9 / 12 kết nối
581. [43994] G-town 0 / 0 50.00 1 Classic #1 (1408) de_dust2 11 / 12 kết nối
582. [43995] Player 1344469 0 / 0 50.00 0 Classic #9 (50) de_inferno 7 / 10 kết nối
583. [43996] pasan 0 / 0 50.00 0 Classic #23 (235) de_dust2_2x2 4 / 4 kết nối
584. [43997] Player 1344823 0 / 1 50.00 1 Meat #21 (211) cs_pf_dust 7 / 10 kết nối
585. [43998] Player 1334698 1 / 1 67.48 1 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
586. [43999] Player 1344959 0 / 0 50.00 1 [Winter] fy_iceworld2k #4 (50) fy_iceworld2k 2 / 12 kết nối
587. [44000] Player 0 / 0 50.00 0 CS:S #1 (231) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
588. [44001] Player 1343329 31 / 18 50.00 37 Meat #11 (230) fy_pool_day 2 / 10 kết nối
589. [44002] Player 1344967 0 / 0 50.00 1 Classic #52 (417) de_dust2 12 / 12 kết nối
590. [44003] Player 1337098 0 / 0 121.57 0 Sniper #2 (348) awp_lego_2018 9 / 10 kết nối
591. [44004] Player 1344909 0 / 0 50.00 1 Classic #25 (320) de_dust2 7 / 10 kết nối
592. [44005] Player 1341761 0 / 0 50.00 1 Duel de_dust2_2x2 #3 (50) de_dust2_2x2_duel 2 / 2 kết nối
593. [44006] Player 1338003 0 / 0 121.48 0 Classic #69 (295) de_dust2 10 / 12 kết nối
594. [44007] Apo0o0o0o 0 / 0 80.36 0 Classic #53 (171) de_dust2 8 / 10 kết nối
595. [44008] Player (2) 0 / 0 50.00 0 Classic #42 (159) de_dust2 8 / 10 kết nối
596. [44009] Player 1262492 0 / 0 92.70 1 Classic #68 (325) de_dust2 10 / 12 kết nối
597. [44010] Player 1344174 0 / 0 50.00 1 Classic #4 (357) de_dust2 11 / 12 kết nối
598. [44011] Player 0 / 0 50.00 1 Classic #10 (571) cs_mansion 9 / 12 kết nối
599. [44012] Player (1) 0 / 1 50.00 1 Meat #10 (743) $2000$ 10 / 12 kết nối
600. [44013] Player 1344962 0 / 2 50.00 2 GunGame WAR #7 (361) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
601. [44014] Player 1344908 0 / 0 50.00 0 Classic #42 (159) de_dust2 8 / 10 kết nối
602. [44015] fuck jews 0 / 0 49.93 1 Classic #36 (162) cs_assault_upc 5 / 10 kết nối
603. [44016] Player 1344926 2 / 0 50.00 1 [Winter] GG War #1 (346) gg_winter_s 11 / 14 kết nối
604. [44017] Player 1345007 1 / 1 50.00 1 GunGame ☠ #2 (142) de_dust 4 / 10 kết nối
605. [44018] Alpexi 0 / 0 50.00 1 Classic #34 (234) de_dust 12 / 12 kết nối
606. [44019] Player 258104 0 / 0 50.00 1 Classic #71 (300) de_dust 11 / 12 kết nối
607. [44020] Player 1337752 1 / 4 72.50 5 Meat #28 (208) fy_iceworldx 6 / 10 kết nối
608. [44021] sahdo 0 / 0 50.00 1 Classic #43 (929) cs_assault 12 / 12 kết nối
609. [44022] AndreiZ 0 / 2 50.00 1 Deathmatch ☠ Ratz #1 (174) de_rats 7 / 12 kết nối
610. [44023] Player 1320298 0 / 0 89.05 1 Sniper #2 (348) awp_lego_2018 9 / 10 kết nối
611. [44024] Player 1344268 6 / 33 49.08 32 Surfing @ super_mario #1 (483) surf_super_mario 6 / 12 kết nối
612. [44025] Player 1343282 21 / 24 147.82 47 Classic #51 (933) de_dust2 11 / 12 kết nối
613. [44026] arturs555 0 / 0 50.00 1 Duel aim_map #4 (187) aim_map_duel 0 / 2 kết nối
614. [44027] Player 1344920 0 / 1 50.00 1 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
615. [44028] Icesword73 1 / 0 50.00 1 Classic #81 (275) de_dust2 6 / 10 kết nối
616. [44029] Player 1344940 0 / 1 50.00 1 Minecraft World #1 (101) fy_world_minecraft 10 / 10 kết nối
617. [44030] Player (1) 0 / 0 50.00 0 [Winter] GG War #1 (346) gg_winter_s 11 / 14 kết nối
618. [44031] Player 1344835 0 / 0 50.00 0 Classic #69 (295) de_dust2 10 / 12 kết nối
619. [44032] Player (1) 0 / 0 50.00 0 Meat #27 (250) $2000$ 9 / 12 kết nối
620. [44033] Player 1345023 0 / 0 50.00 0 Meat #29 (283) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
621. [44034] Player 1334387 0 / 0 142.74 0 Death Run #4 (443) dr_dangerous 10 / 11 kết nối
622. [44035] Player 1344902 1 / 1 50.00 1 Deathmatch ☠ Ratz #1 (174) de_rats 7 / 12 kết nối
623. [44036] Player 1344729 0 / 0 50.00 0 CS:S #1 (231) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
624. [44037] Player 1249470 0 / 1 53.33 1 [Winter] de_survivor #3 (394) de_survivor 9 / 12 kết nối
625. [44038] Player 1345033 0 / 0 50.00 0 Classic #42 (159) de_dust2 8 / 10 kết nối
626. [44039] Player 1344308 29 / 11 129.11 33 Classic #58 (370) de_dust 9 / 12 kết nối
627. [44040] Player 1343895 0 / 0 50.00 0 Classic #48 (461) de_dust2 11 / 12 kết nối
628. [44041] marcos 011085 0 / 0 107.23 0 [Ukraine] Classic Metro #5 (147) de_xpecm 8 / 10 kết nối
629. [44042] Player 1341131 0 / 0 50.00 1 CS:GO de_cache #1 (201) de_cache_go 3 / 10 kết nối
630. [44043] Player 1344856 0 / 1 50.00 2 Classic #81 (275) de_dust2 6 / 10 kết nối
631. [44044] Player 1344913 0 / 0 50.00 1 [Winter] fy_snow #1 (313) fy_snow 11 / 12 kết nối
632. [44045] Player 1344351 1 / 11 50.00 26 Classic #71 (300) de_dust 11 / 12 kết nối
633. [44046] Player 1344866 0 / 0 50.00 1 Sniper Wars #3 (50) awp_vertigo_final 2 / 12 kết nối
634. [44047] Player 1344950 0 / 1 50.00 1 Meat #5 (138) fy_iceworld 7 / 10 kết nối
635. [44048] Player 1343797 0 / 0 126.40 0 Minecraft Fight Yard #1 (204) fy_minecraft 4 / 10 kết nối
636. [44049] Player 2 / 0 50.00 1 Meat #19 (350) $2000$ 10 / 12 kết nối
637. [44050] Player (1) 0 / 1 50.00 2 [Ukraine] Classic Metro #3 (365) de_xpecm 7 / 10 kết nối
638. [44051] Player 1343436 0 / 0 49.51 0 Minecraft 35HP #1 (282) 35hp_minecraft 3 / 10 kết nối
639. [44052] Player 1092592 0 / 0 85.53 1 Meat #19 (350) $2000$ 10 / 12 kết nối
640. [44053] Player (3) 1 / 1 50.00 1 Classic #71 (300) de_dust 11 / 12 kết nối
641. [44054] Player (2) 0 / 0 50.00 1 Classic #70 (150) de_dust2 9 / 12 kết nối
642. [44055] Player 1344263 7 / 3 77.12 8 Classic #51 (933) de_dust2 11 / 12 kết nối
643. [44056] Player 1337529 0 / 0 55.92 0 CS:S #1 (231) de_dust2_css 8 / 10 kết nối
644. [44057] Player 1287437 0 / 0 113.11 1 Meat #16 (538) $2000$ 11 / 12 kết nối
645. [44058] Player 798344 0 / 0 46.55 0 GunGame WAR #7 (361) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
646. [44059] Player 0 / 0 50.00 0 Classic #72 (614) de_dust 11 / 12 kết nối
647. [44060] Player 1343625 0 / 1 70.76 2 GunGame WAR #9 (368) $2000$ 8 / 14 kết nối
648. [44061] Player 1327440 1 / 3 56.08 1 Classic #34 (234) de_dust 12 / 12 kết nối
649. [44062] Player 1295614 0 / 0 78.87 1 Duel de_dust2_2x2 #1 (111) de_dust2_2x2_duel 2 / 2 kết nối
650. [44063] Player (2) 0 / 0 50.00 0 Meat #10 (743) $2000$ 10 / 12 kết nối
651. [44064] Player 1202717 0 / 0 73.15 1 Classic #70 (150) de_dust2 9 / 12 kết nối
652. [44065] Player 1344912 0 / 0 50.00 1 Meat #6 (540) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
653. [44066] Player 1344971 0 / 0 50.00 1 Classic #69 (295) de_dust2 10 / 12 kết nối
654. [44067] Player 1344775 0 / 1 50.00 1 Classic #12 (406) cs_militia 6 / 10 kết nối
655. [44068] Player 1344473 0 / 0 50.00 1 Classic #9 (50) de_inferno 7 / 10 kết nối
656. [44069] Player (1) 0 / 0 50.00 0 Classic #60 (424) de_dust 8 / 12 kết nối
657. [44070] Player (1) 0 / 2 50.00 2 Meat #5 (138) fy_iceworld 7 / 10 kết nối
658. [44071] Fabrice 1 / 1 50.00 1 GunGame ☠ #2 (142) de_dust 4 / 10 kết nối
659. [44072] Player 1344661 0 / 0 50.00 0 Classic #56 (167) de_dust2 10 / 10 kết nối
660. [44073] Player 1291268 0 / 0 191.43 1 Classic #67 (191) de_santorini 1 / 12 kết nối
661. [44074] Zero The Hedgehog 0 / 0 117.51 0 Star Wars FFA #1 (75) ffa_cloudcity_sw 3 / 10 kết nối
662. [44075] AK47AT7ELEVEN 0 / 0 77.71 1 Classic #34 (234) de_dust 12 / 12 kết nối
663. [44076] Player 1337782 0 / 0 50.91 0 Classic #69 (295) de_dust2 10 / 12 kết nối
664. [44077] Player 1345047 0 / 1 50.00 1 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
665. [44078] Player 1155480 0 / 0 76.46 1 [Winter] fy_snow #1 (313) fy_snow 11 / 12 kết nối
666. [44079] id561373639 0 / 0 50.00 1 Classic #34 (234) de_dust 12 / 12 kết nối
667. [44080] Player (1) 0 / 0 50.00 1 Classic #51 (933) de_dust2 11 / 12 kết nối
668. [44081] Player (2) 1 / 1 50.00 2 [Ukraine] Classic Metro #3 (365) de_xpecm 7 / 10 kết nối
669. [44082] Player (1) 0 / 0 49.31 1 Sniper #1 (507) awp_india 7 / 10 kết nối
670. [44083] PAWALTON 0 / 0 50.00 0 GunGame ☠ #2 (142) de_dust 4 / 10 kết nối
671. [44084] Player 1344858 0 / 0 50.00 2 Classic #81 (275) de_dust2 6 / 10 kết nối
672. [44085] Player 1026227 0 / 0 50.46 0 Classic #35 (332) de_dust2 5 / 10 kết nối
673. [44086] Player 1345012 1 / 1 50.00 1 Sniper Wars #1 (210) awp_base 5 / 12 kết nối
674. [44087] Player (1) 0 / 1 50.00 1 Classic #30 (50) cs_pf_dust 1 / 10 kết nối
675. [44088] Player 1307663 0 / 0 63.00 1 Classic #53 (171) de_dust2 8 / 10 kết nối
676. [44089] Player 1345003 0 / 0 50.00 1 Classic #43 (929) cs_assault 12 / 12 kết nối
677. [44090] Player 1344595 0 / 0 50.00 1 Meat #4 (503) $2000$ 8 / 12 kết nối
678. [44091] Player 1344282 71 / 18 50.00 48 Classic #69 (295) de_dust2 10 / 12 kết nối
679. [44092] Player 1345050 0 / 0 50.00 0 Classic #56 (167) de_dust2 10 / 10 kết nối
680. [44093] Tony2017 0 / 0 143.94 1 CS:GO de_dust2 #1 (514) de_dust2_go 9 / 10 kết nối
681. [44094] Player 1289286 0 / 0 81.26 1 [Winter] GG War #1 (346) gg_winter_s 11 / 14 kết nối
682. [44095] Player 1321095 0 / 0 152.09 1 Classic #34 (234) de_dust 12 / 12 kết nối
683. [44096] Player 1344869 0 / 3 50.00 2 Meat #19 (350) $2000$ 10 / 12 kết nối
684. [44097] Player 1344684 3 / 44 50.00 26 Meat #4 (503) $2000$ 8 / 12 kết nối
685. [44098] Player 1343839 4 / 16 50.00 26 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
686. [44099] Player 1345019 0 / 0 50.00 0 Meat #21 (211) cs_pf_dust 7 / 10 kết nối
687. [44100] Player (1) 0 / 0 50.00 1 Classic #56 (167) de_dust2 10 / 10 kết nối
688. [44101] Player 1345054 0 / 0 50.00 1 Classic #34 (234) de_dust 12 / 12 kết nối
689. [44102] Player 1345035 0 / 0 50.00 1 Classic #20 (50) de_cbble 3 / 12 kết nối
690. [44103] fuck dig viktor 0 / 0 69.20 0 Meat #5 (138) fy_iceworld 7 / 10 kết nối
691. [44104] Player 1343204 2 / 1 50.00 1 Deathmatch ☠ Ratz #2 (582) de_rats 4 / 12 kết nối
692. [44105] Player 1344298 18 / 41 160.08 58 Classic #50 (1579) de_dust2 11 / 12 kết nối
693. [44106] Player 869057 1 / 0 100.73 1 Classic #36 (162) cs_assault_upc 5 / 10 kết nối
694. [44107] Player 1339323 0 / 0 50.00 0 Classic #11 (356) cs_assault 9 / 10 kết nối
695. [44108] Player 1048349 0 / 0 49.96 0 Classic #53 (171) de_dust2 8 / 10 kết nối
696. [44109] Player 980132 0 / 0 50.00 1 Classic #34 (234) de_dust 12 / 12 kết nối
697. [44110] Player 484094 0 / 2 50.00 2 FFA ☠ AWP Only #2 (620) awp_rats3_v2 3 / 10 kết nối
698. [44111] Player 1344991 1 / 3 50.00 1 [Winter] GG War #1 (346) gg_winter_s 11 / 14 kết nối
699. [44112] Player 1344509 0 / 0 50.00 0 Classic #9 (50) de_inferno 7 / 10 kết nối
700. [44113] Player 403015 0 / 1 120.41 1 GunGame WAR #3 (385) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
701. [44114] Player 1345034 0 / 0 50.00 0 Classic #4 (357) de_dust2 11 / 12 kết nối
702. [44115] Player 1279504 0 / 1 50.00 1 Classic #81 (275) de_dust2 6 / 10 kết nối
703. [44116] Player 1188812 0 / 0 170.71 0 CS:GO de_cache #2 (589) de_cache_go 6 / 10 kết nối
704. [44117] Player 1344691 0 / 1 50.00 1 GunGame ☠ snowpool #1 (164) gg_snowpool 6 / 10 kết nối
705. [44118] Player 0 / 0 50.00 0 Classic #4 (357) de_dust2 11 / 12 kết nối
706. [44119] Player 1344779 0 / 0 50.00 1 Classic #11 (356) cs_assault 9 / 10 kết nối
707. [44120] camtris 0 / 0 50.00 0 Surfing @ surf_iceday2 #1 (547) surf_iceday2 10 / 12 kết nối
708. [44121] Player 0 / 0 50.00 2 Classic #68 (325) de_dust2 10 / 12 kết nối
709. [44122] Player 1344896 0 / 0 50.00 1 Meat #2 (664) fy_iceworldx 8 / 10 kết nối
710. [44123] Player 1344862 0 / 0 50.00 1 Meat #27 (250) $2000$ 9 / 12 kết nối
711. [44124] Player 483102 0 / 0 71.13 1 GunGame WAR #9 (368) $2000$ 8 / 14 kết nối
712. [44125] Player 1344522 0 / 0 50.00 1 Classic #56 (167) de_dust2 10 / 10 kết nối
713. [44126] Player 1211716 0 / 7 142.64 6 Duel de_dust2_2x2 #1 (111) de_dust2_2x2_duel 2 / 2 kết nối
714. [44127] Player 1341447 1 / 0 159.37 1 [Winter] fy_snow #1 (313) fy_snow 11 / 12 kết nối
715. [44128] Player 1344938 0 / 0 50.00 1 Classic #51 (933) de_dust2 11 / 12 kết nối
716. [44129] Player 1323835 0 / 0 50.00 1 GunGame FFA ☠ Ratz CZ (50) ffa_rats_1337_cz 1 / 10 kết nối
717. [44130] Player 1330829 5 / 8 124.61 19 Classic #53 (171) de_dust2 8 / 10 kết nối
718. [44131] Player 1344633 0 / 0 50.00 0 CS:GO de_dust2 #1 (514) de_dust2_go 9 / 10 kết nối
719. [44132] Igor-Im here now 0 / 0 50.00 64 [Winter] fy_xmas #2 (50) fy_xmas 1 / 12 kết nối
720. [44133] Player 1345011 0 / 0 50.00 1 Classic #45 (423) cs_assault 10 / 12 kết nối
721. [44134] Player 1012719 1 / 7 61.12 3 Death Run #2 (499) dr_dangerous 7 / 11 kết nối
722. [44135] big smoke 1 / 0 50.00 1 Classic #38 (281) de_avangard 11 / 12 kết nối
723. [44136] Player 1344526 0 / 0 50.00 0 Classic #56 (167) de_dust2 10 / 10 kết nối
724. [44137] Player 1344889 1 / 1 50.00 1 Minecraft World #1 (101) fy_world_minecraft 10 / 10 kết nối
725. [44138] Player 1344883 0 / 0 50.00 0 Minecraft World #1 (101) fy_world_minecraft 10 / 10 kết nối
726. [44139] Player 1345014 0 / 0 50.00 1 Classic #20 (50) de_cbble 3 / 12 kết nối
727. [44140] пупс 0 / 1 50.00 1 Classic #42 (159) de_dust2 8 / 10 kết nối
728. [44141] Player 1344949 0 / 0 50.00 0 Classic #54 (350) de_dust2 2 / 10 kết nối
729. [44142] eray58 0 / 0 150.08 1 Classic #12 (406) cs_militia 6 / 10 kết nối
730. [44143] Player 0 / 0 122.03 0 Classic #58 (370) de_dust 9 / 12 kết nối
731. [44144] Player 1213086 0 / 0 50.00 0 Deathmatch ☠ Ratz #1 (174) de_rats 7 / 12 kết nối
732. [44145] Player 1344916 1 / 1 50.00 2 Meat #2 (664) fy_iceworldx 8 / 10 kết nối
733. [44146] Player 1344898 0 / 1 50.00 1 GunGame WAR #7 (361) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
734. [44147] Player 1344338 5 / 2 53.61 7 Classic #9 (50) de_inferno 7 / 10 kết nối
735. [44148] Player 1341098 0 / 0 132.55 0 Classic #12 (406) cs_militia 6 / 10 kết nối
736. [44149] Player 1344952 1 / 1 50.00 1 Sniper #3 (687) awp_india 8 / 10 kết nối
737. [44150] Player 1344848 0 / 0 50.00 1 Minecraft World #1 (101) fy_world_minecraft 10 / 10 kết nối
738. [44151] Player 581515 1 / 4 48.04 6 Classic #9 (50) de_inferno 7 / 10 kết nối
739. [44152] Player 1288077 0 / 1 62.33 1 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
740. [44153] Player 1344816 0 / 0 50.00 1 GunGame WAR #7 (361) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
741. [44154] Player 1343261 0 / 1 49.88 2 Classic #52 (417) de_dust2 12 / 12 kết nối
742. [44155] Player 1343710 0 / 0 63.56 1 Sniper #2 (348) awp_lego_2018 9 / 10 kết nối
743. [44156] Player 1327452 0 / 0 112.85 0 Meat #6 (540) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
744. [44157] Player 0 / 0 50.00 0 Meat #28 (208) fy_iceworldx 6 / 10 kết nối
745. [44158] Player (2) 0 / 0 50.00 0 Meat #16 (538) $2000$ 11 / 12 kết nối
746. [44159] Player 1344316 18 / 24 180.91 44 Classic #50 (1579) de_dust2 11 / 12 kết nối
747. [44160] Player 224967 0 / 0 5.77 0 [Winter] fy_snow #1 (313) fy_snow 11 / 12 kết nối
748. [44161] US@M@ BENL@DEN 0 / 0 132.95 1 Classic #11 (356) cs_assault 9 / 10 kết nối
749. [44162] Player 1277848 0 / 1 85.39 0 Classic #25 (320) de_dust2 7 / 10 kết nối
750. [44163] Player 1344984 0 / 0 50.00 1 Classic #52 (417) de_dust2 12 / 12 kết nối
751. [44164] Player 83265 30 / 54 50.00 59 Sniper #2 (348) awp_lego_2018 9 / 10 kết nối
752. [44165] Player 1344824 0 / 2 50.00 1 Surfing @ surf_iceday2 #1 (547) surf_iceday2 10 / 12 kết nối
753. [44166] mmmmmmmo 14 / 8 64.41 7 Duel de_train_2x2 #2 (164) de_train_2x2_duel 0 / 2 kết nối
754. [44167] The Tonk 0 / 0 50.00 0 Classic #38 (281) de_avangard 11 / 12 kết nối
755. [44168] Player 1344923 0 / 0 50.00 1 Classic #9 (50) de_inferno 7 / 10 kết nối
756. [44169] Тимьян 0 / 1 50.00 1 Classic #47 (659) de_dust2 12 / 12 kết nối
757. [44170] Player 1344997 0 / 0 47.08 0 Meat #16 (538) $2000$ 11 / 12 kết nối
758. [44171] Player 1156310 0 / 0 92.22 0 Classic #70 (150) de_dust2 9 / 12 kết nối
759. [44172] siler123 0 / 0 92.04 0 Classic #55 (309) de_dust2 7 / 10 kết nối
760. [44173] СУКА 10 / 15 99.12 8 Duel de_train_2x2 #2 (164) de_train_2x2_duel 0 / 2 kết nối
761. [44174] Player (1) 0 / 0 50.00 0 Meat #19 (350) $2000$ 10 / 12 kết nối
762. [44175] Player 1344966 1 / 0 50.00 0 Minecraft World #1 (101) fy_world_minecraft 10 / 10 kết nối
763. [44176] Player (1) 0 / 0 56.95 0 Classic #71 (300) de_dust 11 / 12 kết nối
764. [44177] Player 1344677 2 / 4 50.00 1 GunGame WAR #7 (361) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
765. [44178] Player 1345000 7 / 5 50.00 2 Classic #52 (417) de_dust2 12 / 12 kết nối
766. [44179] Player 1344498 0 / 0 50.00 0 Classic #53 (171) de_dust2 8 / 10 kết nối
767. [44180] Player (2) 0 / 0 50.00 0 Meat #6 (540) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
768. [44181] Player 1344409 1 / 0 50.00 0 [Ukraine] Classic Metro #1 (424) de_xpecm 7 / 10 kết nối
769. [44182] Player 1344766 4 / 3 136.58 24 [Winter] GG War #1 (346) gg_winter_s 11 / 14 kết nối
770. [44183] Player 352308 0 / 0 50.00 0 [Ukraine] Classic Metro #5 (147) de_xpecm 8 / 10 kết nối
771. [44184] Player 1344148 43 / 17 50.00 44 Classic #43 (929) cs_assault 12 / 12 kết nối
772. [44185] Player 1344785 0 / 1 50.00 1 Minecraft World #1 (101) fy_world_minecraft 10 / 10 kết nối
773. [44186] Player 1344946 0 / 0 50.00 1 Meat #27 (250) $2000$ 9 / 12 kết nối
774. [44187] Player 620216 1 / 2 50.00 1 Classic #70 (150) de_dust2 9 / 12 kết nối
775. [44188] Player 1344821 0 / 1 50.00 0 Sniper #3 (687) awp_india 8 / 10 kết nối
776. [44189] Player 1345022 0 / 0 50.00 0 Sniper Wars #2 (50) awp_city 2 / 12 kết nối
777. [44190] Player 0 / 0 50.00 0 Classic #60 (424) de_dust 8 / 12 kết nối
778. [44191] Player 1344979 0 / 0 50.00 0 Minecraft World #1 (101) fy_world_minecraft 10 / 10 kết nối
779. [44192] Player 1321791 0 / 1 46.26 1 Classic #68 (325) de_dust2 10 / 12 kết nối
780. [44193] Player 1340809 0 / 0 50.00 1 Classic #10 (571) cs_mansion 9 / 12 kết nối
781. [44194] Player 1344995 0 / 0 50.00 0 Classic #70 (150) de_dust2 9 / 12 kết nối
782. [44195] Player 1344865 0 / 0 50.00 1 Surfing @ ski_2 #3 (365) surf_ski_2 4 / 12 kết nối
783. [44196] Player 1213077 2 / 0 50.00 1 Deathmatch ☠ Ratz #1 (174) de_rats 7 / 12 kết nối
784. [44197] Player 0 / 1 50.00 1 GunGame WAR #5 (485) gg_dustwars 12 / 14 kết nối
785. [44198] Player 1344791 0 / 0 50.00 0 Classic #47 (659) de_dust2 12 / 12 kết nối
786. [44199] Player 1331132 1 / 1 99.73 2 [Winter] fy_iceworld2k #2 (231) fy_iceworld2k 3 / 12 kết nối
787. [44200] Player 1344951 1 / 1 50.00 1 Classic #70 (150) de_dust2 9 / 12 kết nối
788. [44201] Player 1315612 0 / 0 112.22 1 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
789. [44202] Player 1344879 0 / 0 50.00 1 Classic #31 (881) de_dust2 10 / 12 kết nối
790. [44203] Player 1344904 0 / 2 50.00 1 Deathmatch ☠ Ratz #1 (174) de_rats 7 / 12 kết nối
791. [44204] Player 1344508 0 / 0 50.00 0 Classic #9 (50) de_inferno 7 / 10 kết nối
792. [44205] Player 1344877 1 / 1 50.00 1 Meat #19 (350) $2000$ 10 / 12 kết nối
793. [44206] Player 1345024 0 / 0 50.00 0 Sniper Wars #2 (50) awp_city 2 / 12 kết nối
794. [44207] Player 1344850 0 / 0 50.00 2 Meat #27 (250) $2000$ 9 / 12 kết nối
795. [44208] Player 1345009 1 / 1 50.00 0 Meat #6 (540) fy_iceworldx 9 / 10 kết nối
796. [44209] GRIGOR 0 / 0 125.77 0 Deathmatch ☠ Ratz #2 (582) de_rats 4 / 12 kết nối
797. [44210] Player 1344874 0 / 0 50.00 1 [Winter] fy_iceworld2k #4 (50) fy_iceworld2k 2 / 12 kết nối
798. [44211] Player 116960 9 / 1 82.80 11 CS:GO de_mirage #2 (794) de_mirage_go 8 / 10 kết nối
799. [44212] Player 1345027 0 / 0 50.00 1 Classic #20 (50) de_cbble 3 / 12 kết nối
800. [44213] Player 645899 0 / 3 109.74 1 GunGame WAR #2 (327) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
801. [44214] Player 1344803 0 / 0 50.00 0 Classic #11 (356) cs_assault 9 / 10 kết nối
802. [44215] Gendolf Beliy 0 / 0 50.00 0 GunGame ☠ snowpool #1 (164) gg_snowpool 6 / 10 kết nối
803. [44216] Player 0 / 0 50.00 1 Classic #40 (50) de_dust 1 / 12 kết nối
804. [44217] Aronchik 0 / 0 159.92 1 Surfing @ super_mario #1 (483) surf_super_mario 6 / 12 kết nối
805. [44218] Player 1344942 0 / 0 50.24 0 Classic #55 (309) de_dust2 7 / 10 kết nối
806. [44219] Player 1344639 0 / 0 50.00 0 [Ukraine] Classic Metro #5 (147) de_xpecm 8 / 10 kết nối
Chế độ trò chơi Tỷ lệ thắng
Chiến thắng trong các chế độ trò chơi và cũng tiêu diệt ít nhất 25 kẻ thù trên máy chủ xếp hạng để xuất hiện trong bảng này.
Gun Game/Gun Game WAR Death Run Deathmatch Hide and Seek
1.JON_POL_JONS255mega gamese113Kopp91Player 1299119350
2.pew pew pew217MrMickeyMous1064yDiK_6884паркурист про258
3.Животное188NIKITAGG102dno_na_dne80М_я_С_н_И_к71
4.ВЕРХ СПИСКА96геймер кс го101Хороший человек74Player 132538662
5.Парфюмер91King97Player 00000065Player 11110459
6.PETARDO89Player 94574392Животное64dfesf57
7.ПутинХуйло86Muxa Gaming89148862Player 94574357
8.недикаприо77Tameka88Дядя Федор61кроули57
9.PROFESSIONAL NOOB72vegetta 77786pew pew pew55Player 98101754
10.Player 49474166Player 16111182DRUID54Player 103566050
11.Korzh3566Player 113865980-_4s_-50SataHa47
12.Teona65Omniscientul78ПЕТР 146ok41
13.vickerzzz63NO name75Kumandors43БОЛЬница41
14.Черномырдин58ЯПОНКА ЯНА75Speczupish43Player ниндзя40
15.MasterKILL57Player 110560973jumpman23 x41nubmaster6936
16.Player 46706254Player 76943273РОЖА38Kamols34
17.Player 10050AntohbI473Нахуй иди37ALex360kuzm31
18.Panicz45Player 98832872Sveta Krasavica37Player 119693129
19.ACTOP44лена72Mouse35OKCAHA_KyKyEBA28
20.GENOCIIDS42Player 85841068Jaco34g.romanov9728
21.Old Testament42ПРОКАЗНИК ЮТУБ68Швед3434(буся)х0мяч0к(аня)27
22.Player 35456840Pozzitiv4ik67LukMat201933лололололошка25
23.Day8640Player 99414767Na hui32Player 107681725
24.Бахти38ЕГОР УБИЙЦА64Player 18762731electronic24
25.Дядя Федор38ППРОКАЗНИК ЮТУБЕР63PROFESSIONAL NOOB30X-Team23
26.Khabib34Player 119484662Вася Курский28Player 116700023
27.cypbr33Player 111351861zabor28Player 131820123
28.dzd33КуКуРуЗкА59UshenDEDASMOVSTYAV27Le Phrog22
29.CLN@bombardier33Bunnyy JOISPOI2457AK-4725Player 113865922
30.МистеR УSMEN33Player 55944257brkati pionir24Player 49841720
31.Player 98866233Player 56831457PuleMet AGA24Player 129357219
32.)(y/luraH_O4ka32Player 37919956вынос мозгов24дочь дьявола19
33.OV_VA31гандон56aant1hype24N1colas319
34.Player 122674731гипер снайпер55МистеR УSMEN23Player 120101219
35.Solar28Boruh52Guncha23Player 131370518
36.Player 95816028Player 115682852Wanted22(AWP)andre18
37.Ildar28Динислам 220652Я нуб ты труп22Player 89958117
38.a-lexas27ЧЛИБУМБА 251Old Testament21Danik play17
39.CTAAAAAAAAAAA27луный лорд миша51Жендяй21oleg pro17
40.the Killer26даша5638349Само Туш Греби21Player 67937717
41.Player 121226826читер77749mon_ter21DumPap2287YT17
42.RUN_OUT_OF_CREDITS24raul boss49Player 94629421Player 84610416
43.Extaz_Zz24папа в здание47НоСтРаДаМуС20Player 127755316
44.Player 97147223Player 120657647MAYKL31RUS20я эдисон пипука16
45.UshenDEDASMOVSTYAV23МОСКВА ГЛАВА47Tomec19Player 99635816
46.PornHub23казакскии Quantum47Blade19МаРмОк ПрО16
47.HORSEDICK23Player 126249246gngn111200219Player 112658516
48.Швед3423я эдисон пипука46abc19ФАНАТ АИДА16
49.Vio22Player 70654145Uncle Dick18Player 67661116
50.Player 64297822LAURIS45boomer18я хз16
51.ХаН22агент под прикры�45ГЛУШНИК ВПЕРЕД18Karkaric16
52.Digl_MEN21Player 127792444UgS18Player 102942515
53.ShotShotShot21TIP_TOP4IK66644ДЫРЯВАЯ ЖОПА18luna15
54.ХАН21Player 118519943Тортик18PrEsS sTaRt14
55.OKCAHA_KyKyEBA20Player 55504343eklmn17ВРОДЕ НЕ ЧИТЕР14
56.ДочьГубернатора20SataHa43Player 122674717OneXGUCCI14
57.Westerner20Player 35319042KOT-666-16Player14
58.Vincent_Vega19Player 17304041jumpman23 x16top4ek14
59.119Player 20518341Terry B16Player 128656814
60.Player 91363519dfesf40Dimementor16Player 125727213
61.Player Ali19руслан39J_O_K_E_R15Player 132698613
62.Player 94877819_(пАрКуРщИк)_ 66639Chiekurs15Player 12964213
63.Kamcio ochroniarz19матвей38Engineer15gromman13
64.гуру 218Player 2353438металл15руслан13
65.SUKA BLYAT17Player 114867137rulllet14Player 112696613
66.Player 86512317PozziBros36SoChill14d-_-b13
67.chudy wior17Player 10036player 123214465714мАкАр13
68.Player 120458416сней ютуб36Joukl14Player 9784112
69._Immortal_16Player 123787336клоп14porn365xxx12
70._1_ 3916Изверг WWE36M8814[AWP] КОТОМОН12
71.RWZtop16cib 106734CORONAVIRUS 1314SaDiST12
72.НАГИБАТОР16Zerro43423434Player 61139514Player 119984512
73.Maksimus16Poiltix33Вася Пупкин13агент под прикры�12
74.Деревяшка16витя круче33SUPER GANGXSTA13Player 71390112
75.Player 88844515Big_Boss_Bowser33СЕВОРАН13Conhhenui12
76.Player 128663515М_я_С_н_И_к33ШЕФ13Player 70643612
77.Player 121906515Player 132538633хи-хи12Ваш БАТЯ12
78.Вася Курский15Player 18070932Player 84132912батя в здание12
79.Beavis_ext15Player 56322832механ12Player 83030712
80.Player 62611815Player 113093732Player 118462812oleg12
81.390515Player 60795332EEE BOY12[ExBHZ]KaTya12
82.AlimON14[ExBHZ]KaTya31Player Ali12Player 110689611
83.Saitama14ксения про31Player 78368712Player 125058911
84.Player 100274414ЧуДо_Ф_КеДаХ30Dr_Darwin12помошник мармока11
85.Scr3wball14Player 97199230MIRO12Player11
86.---------------14ИККЕРО30Trauma11Player 76344711
87.Player 97049614Player 119612030Pussy-Licker11(AWP) саня11
88.Player 87855914Pррlayer 95039730Fozz11Player 70643611
89.Тихарь14Player 4131629ETOKTO11Player 118760111
90.N Tesla13Player 101967929aaaaa11Player 117917811
91.PereverzeV13lil prince29Player 118149211Player 112433211
92.Бульон с очка13читерша [ADMIN]29Player 119783411АЛОСТОР11
93.148813Player 1667629JAMES BOND11Emir Asaf10
94.Player 124292013MY NAMES IS LUCKY29Max2600004610го кс10
95.Добро ---->13szaikin200029бот 110jen4ik10
96.Player 131926013киллер на ножах29Dumduzz10Player 36046010
97.desCTP13ИНФЕРНАЛ29angel black10игрок 167810
98.Player 69026312Player 118367828Corey Rice10Player 116556510
99.Jaco12Player 46684428NezO10Player 105086810
100.Player 105898212jra223jra28Micvol10карта10
Cập nhật bảng cuối cùng: 2020-02-17 16:20:03

Làm thế nào để có được Cash?

Cash là cần thiết để mua skin và đặc quyền trong cửa hàng (sớm). Nó cũng sẽ được sử dụng cho các trò chơi trong chế độ Clan War.
Cash có thể đạt được cho các hành động trò chơi này:
Trò chơi hành độngPhần thưởngSự miêu tả
Kill1 CashGiết tại máy chủ Xếp hạng
Headshot1 CashPhần thưởng bổ sung cho một vụ tiêu diệt tại máy chủ Xếp hạng
Bomb Defuse5 CashPhần thưởng cho mỗi quả bom được sử dụng tại máy chủ Xếp hạng
Bomb Explode4 CashPhần thưởng cho mỗi quả bom phát nổ tại máy chủ Xếp hạng
Bomb Plant1 CashTrồng bom - làm hỏng mọi thứ tại máy chủ Xếp hạng
Hostage Rescue2 CashPhần thưởng cho mỗi con tin được giải cứu tại máy chủ Xếp hạng
Kill Snowman3 CashPhần thưởng cho mỗi Người tuyết bị giết
Snowman Escape3 CashPhần thưởng cho mỗi lần thoát là Người tuyết
Hide and Seek Win2 CashPhần thưởng cho tất cả các cầu thủ đội chiến thắng
Gun Game Win2 CashPhần thưởng đầy đủ cho Người chiến thắng và phần thưởng một nửa cho các thành viên trong nhóm của mình
Deathmatch (FFA) Win4 CashChỉ có một người chiến thắng, chỉ có một phần thưởng
Death Run Win2 CashPhần thưởng đầy đủ cho Chiến thắng khủng bố hoặc một nửa phần thưởng cho tất cả những kẻ chống khủng bố nếu họ giành chiến thắng
Bonus0 CashQuà tặng hoặc bồi thường từ các chủ sở hữu của dự án trò chơi.

Quy tắc

 • Để sử dụng hệ thống, bạn phải người chơi đã đăng ký .
 • Tín dụng xảy ra cứ sau vài giờ, lần cập nhật dữ liệu cuối cùng là: 2020-02-17 16:09:13

CÁC KẾ HOẠCH
 • Thời gian kích hoạt máy chủ
  Sau khi trả tiền
 • Giờ làm việc
 • Bản đồ tùy chỉnh
  Khả năng tải lên bản đồ riêng
 • Ủng hộ
  Phương pháp liên hệ nhóm hỗ trợ
 • Chế độ trò chơi
  Chọn từ bất kỳ Chế độ trò chơi có sẵn nào
 • Người chơi Slots
 • Máy chủ hiển thị
  Hiển thị máy chủ trên tab Máy chủ
 • Mật khẩu
  Khả năng đặt mật khẩu máy chủ
 • Thời gian thuê
 • Giá bán
Private
 • Lên đến 12 giờ
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Thủ tướng bất hòa
 • Bất kỳ Gamemode hiện có
 • 6
 • 3 USD
 • Không
 • 1 tháng
 • 5 USD
Private Plus
 • Lên đến 12 giờ
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Thủ tướng bất hòa
 • Bất kỳ Gamemode hiện có
 • 10
 • 3 USD
 • Không
 • 1 tháng
 • 8 USD
Public
 • Lên đến 12 giờ
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Thủ tướng bất hòa
 • Bất kỳ Gamemode hiện có
 • 12
 • Có (không bắt buộc)
 • Không
 • 1 tháng
 • 10 USD

Để đặt hàng một máy chủ, liên hệ Admin @ Discord hoặc là batutin89 @ VKontakte